Hotărârea nr. 300/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei “Centrul de promovare turistică Iaşi “ elaborate în cadrul proiectului “ Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monumentului istoric Mănăstirea Golia Iaşi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei “Centrul de promovare turistică Iaşi “ elaborate în cadrul proiectului “ Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monumentului istoric Mănăstirea Golia Iaşi”;

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  28 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr. 67035/22.07.2010, elaborată de către Directia Tehnică si Biroul Comunicare privind necesitatea aprobării Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei Centrul de promovare Turistică Iasi elaborate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 63/ 22.04.2004, prin care a fost aprobată realizarea  proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", depus spre finanţare in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.150/ 27.10.2004, prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iasi nr. 516/ 09.11.2004 privind participarea Consiliului Local Iasi la realizarea proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iasi si Consiliul Local Iasi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 146/23.09.2005 prin care a fost aprobată la Art. 1 asocierea cu Consiliul Local Iasi în vederea înfiintării Asociatiei Centrul de promovare Turistică Iasi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 411/10.10.2005 prin care a fost aprobată la Art. 1 asocierea dintre Consiliul Local Iasi si Consiliul Judeţean Iasi în vederea înfiinţării Asociaţiei  Centrul de promovare Turistică Iasi;

Având în vedere Adresa nr. 1000/23.07.2010 trimisă de către Consiliul Judeţean Iasi prin care ni se solicită aprobarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei Centrul de promovare Turistică Iasi, ca urmare a negocierilor care au avut loc pentru stabilirea continutului acestor documente;

Având în vedere Contractul de Servicii de consultanţă în managementul organizaţiilor nonguvernamentale a proiectului „Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric - Mănăstirea Golia - Iaşi, nr. 6472/16.06.2010 încheiat între Consiliul Judeţean Iasi si SC ADDVANCES SA IAŞI;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Centrul de promovare Turistică Iasi elaborate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 200 lei reprezentând aportul municipiului Iasi la constituirea patrimoniului initial al Asociaiei Centrul de promovare Turistică Iaşi şi virarea acesteia în contul asociaţiei.

Art. 3 Se împuterniceste D-l Primar Gheorghe NICHITA să semneze în numele si pentru Municipiul Iasi toate înscrisurile aferente procedurii ce vizează înfiinţarea Asociaţiei Centrul de promovare Turistică Iasi elaborate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Art. 4 Se împuterniceste D-l Primar Gheorghe NICHITA să reprezinte Municipiul Iasi în cadrul Consiliului Director al Asociaţiei Centrul de promovare Turistică Iasi elaborate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Tehnice - Primăria Municipiului Iaşi; Direcţiei Comunicare - Primăria Municipiului Iaşi. Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Economică şi Finanţe Publice Locale si Institutiei Prefectului Judetului Iaşi;

Art. 6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică, Direcţia de Comunicare si Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

  

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

    Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 300 din 28 iulie 2010