Hotărârea nr. 30/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european “ERMIS - Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative “ finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european “ERMIS - Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative “

finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data  27 ianuarie 2010,

Având în vedere iniţiativa primarului Municipiului Iaşi, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 6.653/21.01.2010 întocmită de Serviciul Managementul Proiectelor,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Iaşi, în calitate de partener, la implementarea proiectului ERMIS - Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative - finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC.

Art.2 Se aprobă organizarea şi desfăşurarea activităţilor din proiect, precum şi cofinanţarea proiectului ERMIS cu suma de 1.864 Euro, reprezentând 2 % din bugetul total al proiectului alocat Municipiului Iaşi şi a tuturor costurilor conexe şi neeligibile ale proiectului care ar putea reveni Municipiului Iaşi în calitate de partener. Operaţiunile financiare din cadrul proiectului ERMIS se vor face din Capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, Art. 56 - Programe cu finantare F.E.D.R.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iaşi, Serviciului Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

      Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 30 din 27 ianuarie 2010