Hotărârea nr. 3/2010

HOTĂRÂRE privind continuarea finanţării proiectului Phare/2004/016-772.04.02.03.02.01.125 “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  continuarea finanţării proiectului Phare/2004/016-772.04.02.03.02.01.125   Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2010

Avand in vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;    

Având în vedere referatul de specialitate nr.1012 /15.01.2010 întocmit de către Direcţia deAsistenţă Comunitară privind necesitatea asigurării resurselor financiare pentru costurile proiectului “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor” Phare/2004/016-772.04.02.;

Având în vedere Contractul de finanţare Phare/2004/016-772.04.02.03.02.01.125 pentru proiectul “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor” şi Condiţiile generale aplicabile Contractelor pentru finanţări nerambursabile ale Comunităţii Europene încheiate pentru acţiuni externe;

Având în vedere că semnarea contractului de finanţare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 26 februarie 2007;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă  continuarea finanţării proiectului ”Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor” de la bugetul local prin bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pentru anul 2010  in baza contractului de parteneriat din Anexa I.

Art 2 Se aproba finantarea proiectului cu suma de 277.456  lei conform bugetului prezentat in Anexa II.

Art 3 Prezenta hotarare va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Asistenţă Comunitară, Fundatia Solidaritate şi Speranţa, D.E.F.P.L.;  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.             

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 3 din 27 ianuarie 2010