Hotărârea nr. 299/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri şi acţiuni pentru organizările de şantiere de construcţii şi demolări în Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri şi acţiuni pentru organizările de şantiere de construcţii şi demolări în Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr53206 din 11.06.2010 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare al localităţilor ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei  de Guvern nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale aprobată prin Legea 515/2002 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 466/2008 privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în Iaşi ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul A.N.R.S.C. nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului -Cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Persoanele fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii, modernizări, renovări, demolări, intervenţii edilitare de orice natură din care rezultă deşeuri, au obligaţia de a evacua zilnic deşeurile rezultate din activităţile proprii la un depozit de deşeuri autorizat/instalaţie autorizată

Art.2 Înainte de depozitarea finală, deşeurile rezultate în urma activităţilor de construire şi desfiinţare vor fi sortate de catre persoanele fizice şi juridice care le produc în vedere valorificării/reutilizării/reciclării

Art.3. Transportul deşeurilor rezultate în urma lucrărilor menţionate la art.1 se va face de un operator de salubrizare autorizat de Primăria Municipiului Iaşi sau de catre investitori cu mijloace de transport corespunzatoare

Art.4 Toate mijloacele de transport/utilajele folosite la art.1 vor fi spălate şi curăţate la ieşirea pe drumurile publice

Art.5 Administratorii depozitelor de neutralizare şi producătorii deşeurilor de construcţii şi demolări au obligaţia să raporteze lunar Primăriei Iaşi , Direcţiei Tehnice cantităţile de deşeuri produse, valorificate, sortate.

Art.6 Nerespectarea art.1 art.2 art.3 art 4,art.5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3.000-5.000lei.

Art.7 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Primarul Municipiului Iaşi şi împuterniciţii acestuia împreună cu Poliţia Comunitară

Art.8 Prevederile Ordonanţei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare se aplică corespunzător

Art.9 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor jumătate din minimul amenzii prevăzute

Art.10 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei tehnice, Direcţiei Corp Control Primar, Poliţiei Comunitare, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.11 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică , Direcţia Corp Control Primar şi Poliţia Comunitară. 

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centru de Informaţii pentru Cetăţeni

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

      Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 299 din 28 iulie 2010