Hotărârea nr. 298/2010

HOTĂRÂRE privind unele măsuri de asigurare a salubrizării terenurilor virane în Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de asigurare a salubrizării terenurilor virane în Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentele formulate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Iaşi constând în  eliminarea din conţinutul art. 1 a expresiei “îngrădire” şi introducerea unui articol în care să se prevadă - “notificarea prealabilă a proprietarilor de terenuri înainte de amendare cât îşi publicarea pe site-ul Primărieie Municipiului Iaşi a tuturor notificărilor şi contravenţiilor aplicate, si a terenurilor cu probleme”-                                    

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 53205 din 11.06.2010 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare al localităţilor ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale aprobată prin Legea 515/2002 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 466/2008 privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în Iaşi ;

Având în vedere prevederile Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Ordinul A.N.R.S.C. nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului -Cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 Persoanele fizice şi juridice deţinătoare de terenuri au obligaţia să asigure ,salubrizarea, gazonarea şi toaletarea copacilor de pe terenurile aflate în proprietatea lor.

Art. 2 Se interzice arderea sau depozitarea deşeurilor de orice fel pe terenurile virane

Art. 3 Nerespectarea art.1 şi art.2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3.000-5.000 lei.

Art. 4 Proprietarii de terenuri care încalcă obligaţiile prevăzute de art.1 şi art. 2, vor fi notificaţi în prealabil înainte de amendare.

Art. 5 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Primarul Municipiului Iaşi şi împuterniciţii acestuia împreună cu Poliţia Comunitară

Art. 6 Prevederile Ordonanţei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor ,cu modificările şi completările ulterioare se aplică corespunzător.

Art. 7 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ,jumătate din minimul amenzii prevăzute.

Art. 8 Persoanele împuternicite să constate şi să aplice sancţiunile, au obligaţia, de a comunica în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi, notificările şi contravenţiile aplicate, precum şi orice alte constatări privind încălcarea obligaţiilor proprietarilor de terenuri, statuate prin prezenta hotărâre.

Art.9 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei tehnice, Direcţiei Corp Control Primar ,Poliţiei Comunitare,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 10 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică , Direcţia Corp Control Primar şi Poliţia Comunitară.

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centru de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

               Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 298 din 28 iulie 2010