Hotărârea nr. 297/2010

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL SC CITADIN SA IASI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL SC CITADIN SA IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi , întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Având în vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere referatul de specialitate nr.6776126.07.2010 intocmit de catre D.E.F.P.L

Având în vedere Hotararea Reprezentantilor Adunarii Generale a Actionarilor din SC CITADIN SA  nr. 12 / 2010 ;

Având în vedere BUGETUL de VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2010 cu anexele 1 si 2 al S.C. CITADIN S.A. IASI

Având în vedere Fundamentarea BUGETULUI de VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2010 RECTIFICAT  al S.C. CITADIN S.A. IASI

Având în vedere prevederile Legii nr.11/ 2010 - legea  bugetului de stat pe anul 2010

Având în vedere prevederile Legii  nr.12/2010 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2010

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 (Codul Fiscal ) modificat si completat

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului de Finante nr 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici

Având în vedere prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata

Având în vedere prevederile O.U.G nr.114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare precum si  prevederile O.U.G. nr.79/2008, - privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici aprobata prin Legea nr. 203/2009 si modificata ulterior ,

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

Având în vedere prevederile art IV si art V din OG 55/2010 privind  unele masuri de reducere a cheltuielilor publice

Având în vedere  prevederile Legii 273 /2006 privind finantele publice locale,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli,  pe anul 2010 rectificat , pentru S.C. CITADIN S.A. IASI conform anexei ce face  parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata :Primarului Municipiului Iasi, Directiei Economice si Finantele Publice Locale Iasi,S.C. CITADIN S.A. IASI, Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3 Punere in aplicare a prevederilor  prezentei hotarari va fi  asigurata de SC CITADIN SA IASI.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 297 din 28 iulie 2010