Hotărârea nr. 296/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  28 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de  către Direcţia Tehnică;

Având în vedere Ordinului 2121 / 23.10.2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se aprobă “ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIV„  pe anul 2010 al Regiei Autonome de Transport Public  Iaşi astfel :

a)  Venituri totale în sumă de 81.593 ,00 mii lei ;

b)  Cheltuieli totale în sumă de 81.523,00 mii lei ;

c)  Transferuri de la bugetul local pentru investiţii în sumă de 555,00 mii lei  ;

d)  Subvenţii transport public de călători 19.000 mii lei ;

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economică şi Finanţe Publice Locale , Direcţiei Tehnice si Investitii, Regiei Autonome de Transport Public Iaşi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Direcţia Tehnică si Investitii, Regia Autonomă de Transport Public Iaşi.

            Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

       Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 296 din 28 iulie 2010