Hotărârea nr. 295/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 - rectificat al SC Tehnopolis SRL

MUNICIPIUL IASI 

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2010 - rectificat  al  SC Tehnopolis SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr. 67225/22.07.2010 întocmit de către D.E.F.P.L;

Având în vedere ref. BVC societate;

Având în vedere Bugetul activităţii S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2010 - rectificat (Anexa nr. 1);

Având în vedere Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2010 rectificat (Anexa nr. 2);

Având în vedere prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 12/2010 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar internaţional;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici ;

Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată, modificată şi completată;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenţilor economici;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. Tehnopolis S.R.L. rectificat .

Anexele nr.1 si 2 fac parte integrantă din prezenta Hotarare.

Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarul  Municipiului Iasi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale Iaşi,  SC  “Tehnopolis” SRL si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Economice şi Finanţe Publice Locale Iaşi , S.C. “Tehnopolis” S.R.L.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

       

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  295  din 28 iulie 2010