Hotărârea nr. 294/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  28 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare privind modificarea tarifelor de salubritate înaintată de către S.C. Salubris S.A.;

Având în vedere fişele de fundamentare privind modificarea tarifelor de salubritate înaintate de către ale S.C. Salubris S.A.;

In conformitate cu Hotararea 349/2005, Art. 12 privind constituirea fondului pentru  inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor;  

Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobat prin ORDIN nr. 109/2007;

Având în vedere H.C.L. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi, Societăţii Comerciale Salubris S.A.;

Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 401/2007;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Aprobarea tarifelor şi analizelor de preţ practicate de către S.C. Salubris S.A., începând cu data de 01.08.2010.

Art.2. Tarifele şi analizele de preţ aprobate sunt cuprinse în anexele 1, 2a, 2b, 3a, 3b, care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Tarifele aprobate includ T.V.A.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Tehnice si Investitii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, S.C.Salubris S.A. şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale si S.C. Salubris S.A..

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  294 din 28 iulie 2010