Hotărârea nr. 292/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la   proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentele propuse si aprobate in plenul Consiliului Local, consemnate şi in procesul verbal al sedintei; Referatul de specialitate nr. 67048/22.07.2010 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri şi cheltuieli) şi nr. 1.1 (Secţiunea de funcţionare), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 

    1.1.  Se suplimentează cu suma de 624,26 mii lei:

 

·                     la venituri:

    45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent -                         + 478,37 mii lei

    Fond Social European

   45.02.02.03 Prefinanţare din Fondul Social European 

 + 100,00 mii lei

 

 

   42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii

 

 

  derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare 

  Fond Social European                                                                                                 +  45,89 mii lei

 

·                               la cheltuieli:

 

65.02.56.02.01 Invatamant - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, finantare nationala  Fond Social European

      +  45,89 mii lei

65.02.56.02.02  Invatamant - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, finantare de la Uniunea Europeana Fond Social European

          + 332,14 mii lei

68.02.56.02.02 Asigurari si asistenta sociala - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, finantare de la Uniunea Europeana Fond Social European

          + 246,23 mii lei

 

 

  

 1.2. Se repartizează suma de 299,63 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iaşi, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

      - 299,63 mii lei

68.02.20 Asigurari si asistenta sociala-bunuri si servicii

     +     7,10 mii lei

87.02.59 Alte acţiuni economice - alte cheltuieli

     + 112,53 mii lei

87.02.72 Alte acţiuni economice - active financiare (participare la capital social al S.C. ECOPIATA S.A. IAŞI)

        + 90,00 mii lei

87.02.72 Alte acţiuni economice - active financiare (participare la capital social al S.C. SERVICII PUBLICE S.A. IAŞI)

        + 90,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 1.3 Se aprobă virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol al clasificaţiei bugetare, astfel:

 

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital (Reabilitare si modernizare linii de  tramvai”)

- 115,00 mii lei

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital (,,Reabilitare si modernizare linii de tramvai-hidroizolatie si rosturi de dilatatie pod N. Iorga”)

+ 115,00 mii lei

 

Art. 2 Se imputerniceşte Primarul Municipiului Iaşi în vederea acordării de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de inundaţii, precum şi unităţilor administrativ - teritoriale care se află în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Directiei Tehnice si Investitii si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locală.

Aducerea la cunostinţă publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centru de Informare pentru Cetăţeni.

      

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

    Nr.  292 din 28 iulie 2010