Hotărârea nr. 291/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului - “Reabilitare si Modernizare linii de tramvai - hidroizolatie si rosturi de dilatatie pod Nicolae Iorga”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului - “Reabilitare si Modernizare linii de tramvai - hidroizolatie si rosturi de dilatatie pod Nicolae Iorga”

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Avand in vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Avand in vedere referatul de specialitate nr.67.076 din 22.07.2010, elaborat de Directia Tehnica privind necesitatea realizarii obiectivului “Reabilitare si Modernizare linii de tramvai - hidroizolatie si rosturi de dilatatie pod Nicolae Iorga”;

Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru “Reabilitare si Modernizare linii de tramvai - hidroizolatie si rosturi de dilatatie pod Nicolae Iorga”, prevazuti in Anexa nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iasi, Directiei de Investitii, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Tehnice, Institutiei Prefectului Judetului Iasi

Art 3 - (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de: Directia Economica si de Finante Publice Locale, Directia de Investitii si Directia Tehnica;

 (2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.291 din 28 iulie 2010

 

 

Anexa nr.1 la hotararea 291 din 28 iulie 2010

 

Indicatorii tehnico economici pentru “Reabilitare si Modernizare linii de tramvai - hidroizolatie si rosturi de dilatatie pod Nicolae Iorga”

 

1. Suprafata hidroizolatie: 963,5 m.p.

2. Rosturi de dilatatie:

            2.1. Carosabil pod - mobil: 16,5 m.l.

                   Carosabil pod - fix: 16,5 m.l.

            2.2. Trotuare pod - mobil: 6 m.l.

                   Trotuare pod - fix: 6 m.l.

 

3. Frezat si decapat sistem rutier: 681,5 m.p.

4.  Durata executie: 20 zile

5. Valoarea totala fara T.V.A.: 85 mii lei

 

Director Executiv,                      Şef Birou,

ing. Mihai Chirica                       ing. Dorel Porumb