Hotărârea nr. 290/2010

HOTĂRÂRE privind încetarea dreptului de administrare al Municipiului Iaşi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a Statului Român în vederea transmiterii acestora în administrarea Comunei Ciurea - Judetul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind încetarea dreptului de administrare al Municipiului Iaşi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a Statului Român, în vederea transmiterii acestora în administrarea  Comunei Ciurea - Judetul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Avînd în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere nota de fundamentare nr. 67.102/22.07.2010, întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere Adresa nr. 67.097/22.07.2010  a Comunei Ciurea - Judeţul Iaşi, prin care solicită preluarea în administrare a unor bunuri proprietate privată a Statului Român şi situate pe raza sa administrativ teritorială, în vederea reabilitării; 

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,  cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Municipiului Iaşi asupra bunurilor proprietate privată a Statului Român,  cuprinse în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea transmiterii acestora în administrarea Comunei Ciurea - Judeţul Iaşi, în scopul efectuării lucrărilor de reabilitare.

Art.2 Începând cu data semnării protocolului de predare-primire, încetează contractul de închiriere nr. 11052/2004, prelungit prin actul adiţional 1128/6.01.2010, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă. Cu aceeaşi dată, pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, contractele de închiriere nr.6077/30.07.2009, 9243/31.03.2009, 92/29.05.2009, 96/27.10.2009, 97/27.10.2009, încheiate pe termen de 5 ani, se vor modifica în sensul schimbării denumirii LOCATORULUI, celelalte clauze rămânând neschimbate.

Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze protocolul de predare - primire.

Art.4 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;Comunei Ciurea - Judeţul Iaşi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Comuna Ciurea - Judeţul Iaşi.

            Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

      Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.290 din 28 iulie 2010

 

ANEXA la hotărârea nr 290/28.07.2010.

Lista bunurilor proprietate privată a Statului Român

 

  1. Spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, situat în comuna Ciurea, cartier Lunca Cetăţuii bl. 80B, parter, având o suprafaţă 290 mp, închiriat Grădiniţei cu program normal Ciurea, în baza contractului nr. 11052/2004, prelungit prin actul adiţional 1128/6.01.2010;
  2. Spaţiu cu destinaţie de locuinţă, situat în Lunca Cetăţuii bl.57, sc.B, et.2, ap.12, compus din 3 camere şi dependinţe, având o suprafaţă totală utilă de 64,16, ocupat în baza unui contract de închiriere, nr.6077/30.07.2009, de către familia Mahalu Constantin şi Jana;
  3. Spaţiu cu destinaţie de locuinţă, situat Lunca Cetăţuii bl.63, sc.A, parter, ap.1, compus din 3 camere şi dependinţe, având o suprafaţă totală utilă de 73,1, ocupat în baza unui contract de închiriere , nr. 9243/31.03.2009, de către Moraru Verginia, Moraru Bartolomeu şi Moraru Daniel;
  4. Spaţiu cu destinaţie de locuinţă, situat Lunca Cetăţuii bl.63, sc.A, et 3, ap.15, compus din 3 camere şi dependinţe, având o suprafaţă totală utilă de 73,66, ocupat în baza unui contract de închiriere, nr. 92/29.05.2009, de către familia Sacrieru Violeta;
  5. Spaţiu cu destinaţie de locuinţă, situat Lunca Cetăţuii bl.78, et.3, ap.11, compus din 3 camere şi dependinţe, având o suprafaţă totală utilă de 70,24, ocupat de către familia Stegaru Emil, care are contratul de închiriere reziliat prin Sentinţa Judecătorească nr.7.628 investită în 24.07.2007, transmisă în vederea punerii în aplicare către executorul judecătoresc;
  6. Spaţiu cu destinaţie de locuinţă, situat Lunca Cetăţuii bl.88, et.1, ap.8, compus din 2 camere şi dependinţe, având o suprafaţă totală utilă de 39,59 mp, ocupat în baza unui contract de închiriere, nr. 96/27.10.2009, de către familia Alexa Maria;

7.      Spaţiu cu destinaţie de locuinţă, situat Lunca Cetăţuii bl.90, sc.A, et.1, ap.4, compus din 3 camere şi dependinţe, având o suprafaţă totală utilă de 70,94, ocupat în baza unui contract de închiriere, nr. 97/27.10.2009, de către familia Gorea Gheorghe şi Viruţa

 

Director DAPPP

Letitia Palaga