Hotărârea nr. 29/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea în vederea completării HCL 382/2009 pentru transmiterea unor sectoare de drum în vederea realizării investiţiei “Varianta de ocolire a municipiului Iaşi etapa I - Varianta Sud

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea în vederea completării HCL 382/2009 pentru transmiterea unor sectoare de drum în vederea realizării investiţiei  Varianta de ocolire a municipiului Iaşi, etapa I - Varianta Sud”

 

            Consiliul Local al municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 ianuarie 2010,

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 5960/2010 întocmit de către Direcţia Tehnică,

Având în vedere adresa Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA - Regionala de Drumuri şi Poduri Iaşi nr. 17524/11.2009,

Având în vedere prevederile HG 571/2007 privind aprobarea finanţării obiectivului Varianta de ocolire a municipiului Iaşi - etapa I - Varianta Sud,

Având în vedere prevederile HG 444/2007 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Varianta de ocolire a municipiului Iaşi - etapa I - Varianta Sud, modificată cu HG 1162/2007,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 519/2008 privind însuşirea domeniului public al municipiul Iaşi,

Având în vedere prevederile  OG 43/1997, republicată, art. 22, indice 1, privind regimul drumurilor,

Având în vedere dispoziţiile Legii 213/1998, modificată şi completată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 132/2009 privind aprobarea traseului Variantei de ocolire a Municipiului Iaşi,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ,

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2009 privind transmiterea unor sectoare de drum în vederea realizării investiţiei “Varianta de ocolire a municipiului Iaşi, etapa I - Varianta Sud”, în sensul completării cu limitele tronsoanelor de drum ce urmează a fi transmise şi va avea următorul conţinut:

Se aprobă transmiterea din domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului iaşi, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-SA, investiţia Varianta de ocolire a municipiului Iaşi, pe durata executării lucrărilor, a următoarelor sectoare de drum, după cum urmează:

- bd. Poitiers - Km 19+690 (culeea dinspre complex Siraj a pasajului existent peste CF 600 Tecuci - Iaşi) - Km 21+780 (şos. Bucium DN 24) cu lungimea de 2,09 km

- str. Trei Fântâni - km 21+850 (şos. Bucium DN 24) - Km 26+460 (şos. Iaşi-Tomeşti DN 28) cu lungimea de 4,610 km

- str. Cicoarei - Km 4+950 (DC 27A) - Km 6+578 (şos Galata) cu lungimea de 1,628 km

- str. Arh. Berindei - km 6+578 (şos. Galata) - km 8+175 (şos. Nicolina) cu lungimea de 1,597 km

- str. Strămoşilor - aleea de legătură între str. Strămoşilor şi bd. Dacia cu lungimea de 0,075 km.

Art. 2 Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei de Urbanism, Direcţiei Tehnice , Ministerului Administraţiei şi Internelor,  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

         Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 29 din 27 ianuarie 2010