Hotărârea nr. 289/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani

 

Consiliul Local al Municipiului IAŞI, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Având în vedere Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                    

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 66934/22.07.2010, întocmită de Direcţia .Administrare a .Patrimoniului.Public şi .Privat.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 58/25.02.2010, privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere dispoziţiile  Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare, art. 6^2;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 şi 15;

Având în vedere Procesul verbal nr. 66931/22.07.2010, încheiat în şedinţa Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se atribuie d-nei Bidirliu Elena Lăcrămioara şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. E, et. 4, ap. 17, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 20.38  mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 15.05 mp;

Art.2: Se atribuie d-nei Iacob Irina şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr. 65, bl. 2, tr. B, parter, ap. 2, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 17  mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 20 mp;

Art.3: Se atribuie d-lui Moloman Daniel Marian şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. A, et. 3, ap. 13, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 20.38  mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 15.11 mp;

Art.4: Se atribuie d-lui Ionescu George şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG, tr. V, et. 2, ap. 12, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 22.05 mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 15.24 mp;

Art.5: Se atribuie d-lui Popescu Irinel Eugen, locuinţa construită prin ANL, situată în Şos. Rediu Tătar nr. 6A, bl. 482E, sc. C, parter, ap. 4, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 18.8  mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 16.10 mp;

Art.6: La repartizarea locuinţelor, beneficiarii  vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă, care trebuie să fie în mun. Iaşi şi la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate şi/sau a unei locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a municipiului Iaşi sau a unei locuinţe cu chirie, situată în municipiul Iaşi, proprietate a unităţii la care este angajat, (ultimul criteriu are în vedere şi soţul/soţia titularului de contract de închiriere şi membrii de familie majori).

Art.7: Prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municpiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.8 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

    Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.289 din 28 iulie 2010