Hotărârea nr. 288/2010

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi cu bunurile imobile cuprinse în Anexa 1 şi darea acestora în administrarea S.C. ApaVital S.A.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi cu bunurile imobile cuprinse în Anexa 1 şi darea acestora în administrarea S.C. ApaVital S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Avînd în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr. 64123 din 13.07.2010, întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere H.G. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului .Local. 414/2009 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat;

Având în vedere proces verbal nr. 54712/30.09.2007 de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii/modernizare şi de înregistrare a acestora ca active fixe corporale - Lucrări de folosinţă generală bloc ANL (construit prin credit ipotecar) Vasile Lupu nr. 22;

Având în vedere procesul verbal nr. 60994/30.06.2009 de recepţie la terminarea lucrărilor de invenstiţii/modernizare şi de înregistrare a acestora ca active fixe corporale - Colector canalizare str. Brânduşa şi stradela Moara de Vânt;

Având în vedere procesul verbal nr. 53735/09.06.2009 de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii/modernizare şi de înregistrare a acestora ca active fixe corporale - Lucrări de folosinţă generală bloc ANL (construit prin credit ipotecar) Moara de Vânt ;

Având în vedere procesul verbal nr. 40976/05.05.2010 de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii/modernizare şi de înregistrare a acestora ca active fixe corporale - Extindere reţea canalizare lot.II : şos. Bucium nr. 74, Fundac Păun;

Având în vedere procesul verbal nr. 40978/05.05.2010 de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii/modernizare şi de înregistrare a acestora ca active fixe corporale - Extindere reţea canalizare lot. I: str. Movilă Păcureţ, str. Păcureţ, str. Rediu Tătar, stradela Rediu Tătar;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi cu bunurile imobile  cuprinse în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă darea în administrarea S.C. ApaVital S.A. a  bunurilor menţionate în Anexa 1.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze protocolul de predare în administrarea S.C. ApaVital S.A. a bunurilor prevăzute în Anexa 1.

Art. 4 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, S.C. ApaVital S.A., Direcţiei Investiţii, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.5  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Direcţia Investiţii.S.C. ApaVital S.A.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.288 din 28 iulie 2010

 

ANEXA  la H.C.L.288/28.072010

 

 

Nr.

crt.

Cod

de

clasif.

Denumirea bunului

Elemente

de identificare

Proces verbal

de recepţie la

terminarea lucrărilor

Valoare

de inventar lei

Număr

de inventar

Situaţie

juridică

Administrator

1.

1.8.6.

Conductă de alimentare cu apă,

60 m.l.

ANL, str. Vasile Lupu nr. 22

P.V. 54712/30.09.2007

7.132,00

13699

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

2.

1.8.7.

Conductă canalizare,

130 m.l.

ANL, str. Vasile Lupu nr. 22

P.V. 54712/30.09.2007

64.546,00

13700

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

3.

1.8.13.

Canalizare stradela Moara de Vânt,

540 m.l.

Stradela  Moara de Vânt

P.V. 60994/30.06.2009

287.342,18

13602

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

4.

1.8.13.

Canalizare str. Brânduşa, 999 m.l.

Str. Brânduşa

P.V. 60994/30.06.2009

2.135.889,07

13603

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

5.

1.8.6.

Reţea de apă,

1000 m.l.

ANL Moara de Vânt

P.V. 53735/09.06.2009

262.623,1

13605

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

6.

1.8.7.

Reţea de canalizare, 1200 m.l.

ANL Moara de Vânt

P.V. 53735/09.06.2009

202.821,47

13606

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

7.

1.8.7.

Canalizare şos. Bucium nr. 74,

131m.l.

Şos. Bucium nr. 74

P.V. 40976/05.05.2010

43.730,50

13705

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

8.

1.8.7.

Canalizare Fundac Păun,

1086 m.l.

Fundac Păun

P.V. 40976/05.05.2010

420.517,90

13706

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

9.

1.8.7.

Canalizare str. Movilă Păcureţ,

242 m.l.

Str. Movilă Păcureţ

P.V. 40978/05.05.2010

159.167,51

13709

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

10.

1.8.7.

Canalizare str. Păcureţ,

274 m.l.

Str. Păcureţ

P.V. 40978/05.05.2010

163.326,04

13710

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

11.

1.8.7.

Canalizare str. Rediu Tătar,

187 m.l.

Str. Rediu Tătar

P.V. 40978/05.05.2010

154.810,03

13711

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

12.

1.8.7.

Canalizare stradela Rediu Tătar,

91 m.l.

Stradela Rediu Tătar

P.V. 40978/05.05.2010

106.238,88

13712

Domeniul public

S.C. ApaVital S.A.

 

Director D.A.P.P.P,

Ing. Letiţia Palaga