Hotărârea nr. 282/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc X10 str. Decebal nr.14A “

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul  Reabilitare termică bloc X10 str. Decebal nr.14A “

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2010

Având în vedere  iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică şi de Disciplină

Având în vedere referatul de specialitate nr. 66510 din21.07.2010, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Având în vedere  Legea nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale cu rectificările şi modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.42 şi 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu rectificările şi modificările ulterioare;

Avînd în vedere prevederile Legii nr.11/2010 privind bugetul de Stat pe anul 2010

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul   Reabilitare termică bloc X10 str. Decebal nr.14A  conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi,  Direcţiei Investiţii, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale ,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Art.3 - Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Investiţii, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

      Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 282 din 28 iulie 2010

           

ANEXA NR. 1 la hotărârea nr.282din 28 iulie 2010

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul “ Reabilitare termică bloc X10 str. Decebal nr.14A

 

Valoarea totală estimată    681,93 mii  lei  inclusiv TVA (24%) din care

            C+M =  596,50 mii lei

 

Durata de execuţie: 4 luni

Termoizolare anvelopă  2246 mp

Refacere hidroizolaţie 382 mp

Demontare/montare instalaţii 356 m

 

Director Executiv                       Întocmit

Dumitru Tomorug                      Dănuţa Petrovici