Hotărârea nr. 281/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termică bloc X6 str. Piaţa Voievozilor nr.8 “

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul  “Reabilitare termică bloc X6 str. Piaţa Voievozilor nr.8 “

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2010

Având în vedere  iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 66508 din21.07.2010, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Având în vedere  Legea nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale cu rectificările şi modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.42 şi 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu rectificările şi modificările ulterioare;

Avînd în vedere prevederile Legii nr.11/2010 privind bugetul de Stat pe anul 2010

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul Reabilitare termică bloc X6 str. Piaţa Voievozilor nr.8 “ conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi,  Direcţiei Investiţii, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale ,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Art.3- Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Investiţii, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

         Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 281 din 28 iulie 2010

 

ANEXA NR. 1 la hotărârea nr.281din 28 iulie 2010

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul “ Reabilitare termică bloc X6 str. Piaţa Voievozilor nr.8 “

 

Valoarea totală estimată   1153,43  mii lei inclusiv TVA(24%) din care

            C+M =  1020,22 mii lei

Durata de execuţie: 4 luni

Termoizolare anvelopă  3587,86 mp

Refacere hidroizolaţie 344 mp

Demontare/montare instalaţii 352 m

 

Director Executiv               Întocmit

Dumitru Tomorug               Dănuţa Petrovici