Hotărârea nr. 279/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ALBINET NR.52 A Intocmit in vederea etajarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica(intrare in legalitate)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA ALBINET NR.52 A  Intocmit in vederea etajarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica(intrare in legalitate)

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta ordinară din data de 28 iulie 2010:

Avand in vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.101923/03.11.2009 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.3956/02.10.2009;

Avand in vedere cererea nr.101923/03.11.2009,prin care domnul Panfil Petru solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Albinet nr.52A;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 04.11.2009;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.138/PUZ/2010 ;

Avand in vedere Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Albinet nr.52A,intocmit in vederea etajarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica(intrare in legalitate).Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 342,71 mp.,conform titlului de proprietate nr.182265/09.02.1993.

Indicatori urbanistici : POT=31%, CUT=0.43; regim de inaltime P+E (6 m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi,Consiliului Judeţean Iaşi, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Exterioara, Serviciului Urbanism, Domnului Panfil Petru - str. Albineţ nr. 52 A, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

         Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr.279 din 28 iulie 2010