Hotărârea nr. 277/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PERJU NR. 6 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI,  STRADA PERJU NR. 6  Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Avand in vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.22960/11.03.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.1219/09.04.2009;

Avand in vedere cererea nr.22960/11.03.2010,prin care domnii Calatoru Victor si Alexandrina solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Perju nr.6;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 24.03.2010;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.126/PUZ/2010 ;

Avand in vedere Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1   Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iasi,  strada Perju nr. 6, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 138 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr.18415/1993.

Indicatori urbanistici : POT=41%, CUT=1; regim de inaltime P+1E (6 m la cronisa).

Anexa(plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi; Consiliului Judeţean Iaşi, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Exterioară, Serviciului Urbanism; Domnilor Calatoru Victor si Alexandrina - str. Splai Bahlui nr. 16, bl. A, et. 3, ap.14,. Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.277 din 28 iulie 2010