Hotărârea nr. 272/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR F.N. numar cadastral 3979/18/4/3 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI,  STRADA DEALUL ZORILOR, F.N., numar cadastral 3979/18/4/3  Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta din data de 28 iulie 2010

Avand in vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.55046/16.06.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.3541/05.09.2009;

Avand in vedere cererea nr. 6856/22.01.2010, prin care domnii Rotar Nicoleta si Razvan Emil  solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Dealul Zorilor, f.n., numar cadastral 3979/18/4/3;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 03.02.2010;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.117/PUZ/2010 ;

Avand in vedere Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Dealul Zorilor, f.n., numar cadastral 3979/18/4/3, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 550mp., conform contractului de vanzare cumparare nr.1456/2008.

Indicatori urbanistici :  POT=20%, CUT=0.24; regim de inaltime P+M (H maxim 7 m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi; Consiliului Judeţean Iaşi, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Serviciului Urbanism, Domnilor Rotar Nicoleta si Razvan Emil- Bd. Alexandru cel Bun nr. 64, Bl. D4, sc. C, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

      Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 272 din 28 iulie 2010