Hotărârea nr. 269/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 89A (fosta stradela Paun nr.1) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 89A (fosta stradela Paun nr.1)  Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta din data de 28 iulie 2010

Avand in vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.40617/04.05.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.3551/09.09.2009;

Avand in vedere cererea nr.40617/04.05.2010,prin care domnul Maximovici Bogdan solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi,sos.Bucium nr.89 A(fosta stradela Paun nr.1);

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 05.05.2010;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.7/PUD/2010 ;

Avand in vedere Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

Avand in vedere Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, sos.Bucium nr.89A (fosta stradela Paun nr.1), intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 1000 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr.692/2007.

Indicatori urbanistici : POT=30%, CUT=0.9; regim de inaltime D+P+M (maxim 9 m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi; Serviciului Urbanism; Domnului Maximovici Bogdan.- Bd Independenţei 33, bl. C1-sc. C5, et. 5, ap 20, Consiliului Judeţean Iaşi, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

    Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.269 din 28 iulie 2010