Hotărârea nr. 267/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T154 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si case de vacanta pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA BUCIUM, T154  Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si case de vacanta pe teren proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta din data de 28 iulie 2010;

Avand in vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.31258/08.04.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.5312/05.11.2008;

Avand in vedere cererea nr.31258/08.04.2010,prin care domnul Vasile Balalau solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T154;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 26.05.2010;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.122/PUZ/2010 ;

Avand in vedere Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T154, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si case de vacanta pe teren proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 48966,76 mp., conform contractelor de vanzare cumparare nr.812/1998, 789/1998, 236/1997, 3844/1996, 3394/1996, 3468/1996, 3679/1996, 306/1997, 3395/1996, 387/1998, 3163/1998, 811/1998, 814/1998, 690/1998, 799/1998.

Indicatori urbanistici :

LV1-1: POT=25%, CUT=0.65; D+P+M (Hmaxim 10m);

LV1-2: POT=20%, CUT=0.55; D+P+M (Hmaxim 10m); CM1:POT=15%, CUT=0.9;H=15m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Infrastructura zonei studiate se va realiza cu prioritate,pe cheltuiala initiatorului PUZ.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iaşi; Serviciului Urbanism; Serviciului GIS Cadastru; Domnului Vasile Balalau.Sat Păun-Com. Bârnova - Jud. Iaşi,Consiliului Judeţean Iaşi, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de            Serviciul Urbanism.

            Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.267 din 28 iulie 2010