Hotărârea nr. 266/2010

HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene” beneficiar Grupul Şcolar “Virgil Madgearu” Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind cofinanţarea proiectului “Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene” , beneficiar Grupul Şcolar “Virgil Madgearu”  Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Nota de fundamentare 60683/ 02.07.2010, întocmită de Serviciul Implementare Programe;

Având în vedere Scrisoare de informare privind aprobarea cererii de finanţare nr. E 4232 AZ din 04.06.2010;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 314/2005, privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă cofinanţarea proiectului “Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene” , beneficiar Grupul Şcolar “Virgil Madgearu” Iaşi, cu suma de 58.882 lei (contribuţia de 2% a solicitantului).

Art.2 Suma aferentă cofinanţării pentru primul an de desfăşurare al proiectului în valoare de 29.441 lei, va fi asigurată din Fondul de rezervă din cadrul bugetului local al Municipiului Iaşi şi se aloca la capitolul  bugetar 65.02.56 (Învăţământ  - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare).

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Investiţii,  Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Grupului Şcolar  ŤVirgil Madgearu ť Iaşi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

      Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.266 din 28 iulie 2010