Hotărârea nr. 265/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

MUNICIPIUL IASI 

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii  ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi        

 

Consiliul Local Municipal Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială,

Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Locale de Evidenţa Persoanelor Iaşi;

Având în vedere avizul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local . nr.572/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iasi;

Având în vedere prevederile O.G. nr.84/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr.2104/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;

Având în vedere adresa Prefectului Judetului Iasi prin care se comunică numărul maxim de posturi, potrivit dispoziţiilor art.V raportate la dispoziţiile art.III alin.(8) din O.U.G. nr.63/2010

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii  ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, conform anexelor 1-2 ce  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotarâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iasi, Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi,Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale ,Serviciul Resurse Umane, Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.265 din 28 iulie 2010