Hotărârea nr. 264/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de concediere colectivă la Poliţia Comunitară Iaşi în urma aplicării prevederilor OUG nr. 63/2010

MUNICIPIUL IASI 

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de concediere colectivă la Poliţia Comunitară Iaşi, în urma aplicării prevederilor OUG nr. 63/2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Poliţiei Comunitare Iaşi;

Având în vedere Programul de concediere colectivă a Poliţiei Comunitare Iaşi, înregistrat sub numărul 5783/21.07.2010;

Având în vedere Notificarea nr. 5770/20.07.2010, către Agenţia Judeţeană Ocuparea Forţei de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Sindicat ;

Având în vedere procesul - verbal nr. 6/07.07.2010, cu ocazia desfăşurării consultărilor dintre Consiliul Director, reprezentanţii Sindicatului şi reprezentanţii salariaţilor care nu fac parte din sindicat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 437/05.12.2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2006, prin care s-a înfiinţat

serviciul public de interes local,  cu personalitate juridică, respectiv, Poliţia Comunitară;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2);

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul de concediere colectivă la Poliţia Comunitară Iaşi, începând cu data  intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,Primarului Municipiului Iaşi ,Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesională -Secretariat, Direcţiei Economice Finanţe Publice Locale,Poliţiei Comunitare Iaşi.

Art. 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Poliţia Comunitară Iaşi.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 264  din 28 iulie 2010