Hotărârea nr. 263/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a Poliţiei Comunitare Iaşi în urma aplicării prevederilor OUG nr. 63/2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei şi a  Statului de funcţii a Poliţiei Comunitare Iaşi, în urma aplicării prevederilor OUG nr. 63/2010

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Poliţiei Comunitare Iaşi;

Având în vedere aviz nr. 483882/02.07.2010 - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

Având în vedere aviz nr. 487589/19.07.2010 - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 437/05.12.2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2006, prin care s-a înfiinţat serviciul public de interes local,  cu personalitate juridică, respectiv, Poliţia Comunitară;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii, , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Serviciului Resurse Umane, Pregătire Profesionala Secretariat,  Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Poliţiei Comunitare Iaşi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Poliţia Comunitară Iaşi.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 263 din 28 iulie 2010