Hotărârea nr. 261/2010

HOTĂRÂRE privind infiinţarea S.C. “ECOPIAŢA” S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind infiinţarea S.C. “ECOPIAŢA”  S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  28 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.71/2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Având în vedere prevederile legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale;

Având în vedere referatul de specialitate comun nr. 68041/2010 întocmit de către Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Avand in vedere prevederile OUG 63/2010 de modificare a Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice Locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea S.C. ECOPIAŢA”  S.A., cu sediul în Iaşi, Str. Anastasie Panu prin reorganizarea Direcţiei Piete din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

Art.2. Personalul Direcţiei Pieţe existent la data reorganizării se preia de către societatea nou înfiinţată potrivit art.1.

Art.3. Societatea Comercială înfiinţată, potrivit art.1, este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu actul constitutiv anexat prezentei.

Art.4. S.C. “ECOPIAŢA”  S.A, are domeniul de activitate stabilit prin actul constitutiv.

Art.5. Capitalul social al S.C. ECOPIAŢA S.A, este deţinut în întregime de către Municipiul Iaşi.

Art.6. Acţiunile S.C. “ECOPIAŢA”  S.A, sunt deţinute în totalitate de către Municipiul Iaşi, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile în calitatea sa de unic acţionar.

Capitalul social este de 90.000 lei împărţit în 9.000 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune fiind constituit din aport in numerar.

Art.7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze actul constitutiv al S.C. “ECOPIAŢA”  S.A. în numele şi pentru Municipiul Iaşi.

Art.8. Se numeşte în calitate de director interimar dl. Stărică Cristinel Valerică, până la data scoaterii la concurs a postului.

Directorul societăţii comerciale este preşedintele consiliului de administraţie.

Art.9. Se numesc următorii reprezentanţi ai Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor:

  1. Macovei Silviu
  2. Bulgariu Catalin
  3. Laurentiu Halip

Art.10. Se numesc următorii membri ai consiliului de administratie pe o perioada de 4 ani:

-  Stărică Cristinel Valerică       preşedinte consiliul de administraţie

-  Ivancia Mihaela                     membru consiliul de administraţie

-  Baciu Mihai                           membru consiliul de administraţie

-  Sorin Trandafirescu               membru consiliul de administraţ

-  Paul Boisteanu                       specialist membru consiliul de administraţie

Art.11. Se numesc următorii cenzori şi cenzori supleanţi ai S.C. “ECOPIAŢA”  S.A., pe o perioada de 3 ani.

- S.C. “AUDIT CONTPREST”  S.R.L.,                 cenzor expert;

(reprezentată de CHIORĂSCU NICOLETA)

- CRĂCIUN EMIL,                                                cenzor;

- ŞAMA ALINA MIHAELA,                                cenzor;

- FRUNZĂ MARINETA,                                       cenzor supleant

Art.12. Se aprobă Actul constitutiv conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Art.13. Consiliul Local împuterniceste pe Dl. Marius Scriminţ, consilier juridic în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, cu domiciliul în Iaşi, Aleea Nicolina nr. 6, bl. G6, ap. 3, cu C.I. seria MX nr. 862719, CNP 1791120220034, pentru a se prezenta la notarul public cu actul constitutiv în vederea autentificării pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului şi îndeplinirea celorlalte demersuri legale privind constituirea societăţii comerciale, inclusiv prezentarea acestor documente la Oficiul Registrului Comerţului si ulterior obţinerea certificatului de înregistrare şi a celorlalte documente necesare funcţionării societăţii comerciale.

Art.14. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Directiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Directiei Juridice, Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala si Secretariat, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

Art.15. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Direcţia Juridică, Serviciul Resurse Umane, Pregatire Profesionala si Secretariat.,S.C. ECOPIAŢA S.A.

             (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

       Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

     Nr. 261 din 28 iulie 2010