Hotărârea nr. 260/2010

HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi a Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  reorganizarea  aparatului  de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi  şi a Direcţiei de Servicii Publice Municipale  Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate  nr. 66727 din 21 iulie 2010 întocmit de către Serviciul Resurse Umane   ;

Având în vedere Organigrama şi Statul de Funcţii întocmit de către  Resurse Umane, Pregatire Profesionala si Secretariat şi avizat de  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin avizul nr. 487585/2010  

Având în vedere prevederile  Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici;

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii  ale aparatului  de specialitate al Primarului Municipiului  Iaşi   conform anexelor 1 şi 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.          

Art.2 Se aprobă înfiinţarea SC Servicii Publice SA   prin reorganizarea Direcţiei de Servicii Publice Municipale  Iaşi .

Art.3 Se aprobă înfiinţarea SC Ecopiaţa SA  prin reorganizarea Direcţiei Pieţe.

Art.4 Art.1 din prezenta hotărâre va intra în vigoare pe data de 16 august 2010.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Directiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Directiei Juridice,  Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala si Secretariat, Direcţiei Tehnice si Investitii, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,  S.C.Ecopiata S.A., S.C.Servicii Publice S.A., Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională şi Secretariat, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Directia Juridica, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,  S.C.Ecopiata S.A., S.C.Servicii Publice S.A.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Gabriel Mihai Surdu

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 260 din 28 iulie 2010