Hotărârea nr. 259/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DONARII INDEMNIZATIILOR CUVENITE PE LUNA IULIE- 2010- DIN PARTEA CONSILIERILOR LOCALI PENTRU PERSOANELE AFECTATE DE INUNDATII

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA DONARII INDEMNIZATIILOR CUVENITE PE LUNA IULIE- 2010- DIN PARTEA CONSILIERILOR LOCALI PENTRU PERSOANELE AFECTATE DE INUNDATII

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 5 iulie 2010 ;

Avand in vedere propunerea formulata de domnul Catalin Turliuc - consilier local, constand in donarea indemnizatiilor cuvenite pe luna iulie din partea consilierilor locali pentru persoanele afectate de inundatii;

Avand in vedere acordul de vointa exprimat de consilierii locali in sedinta Consiliului local desfasurata la data de 05.06.2010;

Avand in vedere votul liber exprimat in unanimitate de consilierii locali prin care s-a aprobat propunerea domnului Catalin Turliuc;

Avand in vedere Minuta incheiata la data de 05.06.2010;

Avand in vedere faptul ca indemnizatia de sedinta reprezinta un drept de creanta personal asupra caruia proprietarul dispune, personal si in nume propriu;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind Statutul alesilor locali nr.393/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba donarea indemnizatiilor cuvenite pentru luna iulie - 2010- consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi pentru persoanele afectate de inundatii.

Art.2 Consilierii locali isi vor exprima in scris optiunea pentru contul in care vor fi virate sumele cu titlu de indemnizatii, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Directia Economica si Finante Publice Locale va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.4 Serviciul Secretariat Consiliul Local- Arhiva va comunica copie a prezentei hotarari Primarului Municipiului Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Institutiei Prefectului Judetului Iasi si altor persoane interesate.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  259 din 5 iulie 2010

 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 259/5 iulie 2010

 

LISTA

CUPRINZAND CONSILIERII LOCALI CARE DONEAZA INDEMNIZATIILE CUVENITE PE LUNA IULIE- 2010- DIN PARTEA CONSILIERILOR LOCALI PENTRU PERSOANELE AFECTATE DE INUNDATII

 

Nr.

crt.

Numele consilierului local

Suma donata

Contul in care se realizeaza donatia

Semnatura

1.

Agrigoroaei Ionel

 

 

 

2.

Anghel Ficu

 

 

 

3.

Balanovici Elena-Laura

 

 

 

4,

Bîrhală Constantin

 

 

 

5.

Botez Radu

 

 

 

6.

Carp Petra

 

 

 

7.

Chiruţă Ciprian

 

 

 

8.

Ciobotaru Florentin-Traian

 

 

 

9.

Ciucă Valentin

 

 

 

10.

Cristian Cătălin

 

 

 

11.

Gavrilă Camelia

 

 

 

12.

Giurmă Ion

 

 

 

13.

Grădinariu Gică

 

 

 

14.

Grigoraş Laurenţiu 

 

 

 

15.

Iacoban Sorin-Avram

 

 

 

16.

Ionescu Ioan-Sorin

 

 

 

17.

Manolache Aneta

 

 

 

18.

Munteanu Vasile

 

 

 

19.

Neculau Constantin

 

 

 

20.

Negrescu Radu-Florin

 

 

 

21

Ostaficiuc Marius

 

 

 

22.

Surdu Gabriel-Mihai

 

 

 

23.

Talpalaru Seryl

 

 

 

24.

Toma Cătălin

 

 

 

25.

Turliuc Cătălin

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

MINUTA

incheiata la sedinta Consiliului Local al municipiului Iasi din data de 05.06.2010

 

La propunerea domnului Catalin Turliuc - consilier local s-a suplimentat Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din data de 05.06.2010, cu acordul in unanimitate al consilierilor prezenti, cu propunerea privind aprobarea donarii indemnizatiilor cuvenite pe luna iulie- 2010- din partea consilierilor locali pentru persoanele afectate de inundatii.

Mentionam ca propunerea formulata de catre domnul Catalin Turliuc a fost aprobata cu unanimitate de voturi liber exprimate, fapt despre care s-a consemnat şi în procesul-verbal de sedinţă.

Drept pentru care, urmează a se va redacta hotararea privind aprobarea donarii indemnizatiilor cuvenite pe luna iulie- 2010- din partea consilierilor locali pentru persoanele afectate de inundatii.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

 Cristina Daniela Oţeleanu