Hotărârea nr. 258/2010

HOTARARE privind alegerea Domnului Surdu Gabriel Mihai - consilier local în funcţia de Preşedinte de şedinţe pentru perioada de 3 luni

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alegerea Domnului Surdu Gabriel Mihai - consilier local în funcţia de  Preşedinte de şedinţe pentru perioada de 3 luni

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit in şedinţă ordinară din data de 5 iulie 2010;

Având în vedere prorogarea mandatului Presedintelui de şedinţă până la data desfăşurării prezentei şedinţe ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 393/2002 privind Statutul aleşilor locali;

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art.35 si art.40 alin.(1), precum si celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.115, alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1 Se alege in functia de Presedinte de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Iasi  d-nul consilier Surdu Gabriel Mihai, care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pe o perioada de 3 luni.

Art.2 (1) Serviciul Secretariat Consiliul Local-Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizata la art.1, Primarului municipiului Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  258 din 5 iulie 2010