Hotărârea nr. 257/2010

HOTĂRÂRE privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Iasi exprimat in scopul perfectarii de catre Universitatea Petre Andrei din Iaşi a unui contract de credit garantat de clădirea aflată în proprietatea sa edificată pe terenul proprietatea Municipiului Iaşi în suprafaţă de 869 mp situat în str. Ghica Vodă nr. 13.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Iasi exprimat in scopul perfectarii de catre Universitatea Petre Andrei din Iaşi a unui contract de credit garantat de clădirea aflată în proprietatea sa, edificată pe terenul proprietatea Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 869 mp, situat în str. Ghica Vodă nr. 13.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta ordinara din data de  5 iulie 2010;

Avînd în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr..60642/01.07.2010 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 122/19.06.1998 privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat în str. Ghica Vodă în suprafaţă de 869 mp, ce face obiectul asocierii dintre Consiliul Local Iaşi şi Fundaţia Academică ″Petre Andrei”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 315/30.06.2003, privind modificarea şi completarea HCL nr. 122/19.06.1998;

Având în vedere Contractul de asociere nr. 44597/20.08.1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Academică ″Petre Andrei”;

Având în vedere Actul adiţional nr. 63799/30.09.2003 la contractul de asociere nr. 44597/20.08.1998;

Având în vedere cererea nr. 52653/10.06.2010 prin care Universitatea ″Petre Andrei” din Iaşi solicită acordul pentru ipotecarea clădirii edificată pe terenul ce face obiectul contractului de asociere nr. 44597/20.08.1998;

Având in vedere faptul ca municipiul Iasi, în calitate de proprietar al terenului situat în str. Ghica Vodă în suprafaţă de 869 mp, nu are nicio calitate legala si nu se imixteaza in contractul de imprumut ce va fi incheiat de Universitatea ″Petre Andrei” din Iaşi, legiuitorul conferindu-i numai dreptul de a se exprima in calitate de proprietar al terenului pe care se afla edificata constructia proprietate a Universitatii ″Petre Andrei” din Iaşi;

Având in vedere faptul ca municipiul Iasi, in calitate de proprietar al terenului situat în str. Ghica Vodă în suprafaţă de 869 mp este obligat sa ia act si nu poate fi pasiv cu privire la actele pe care intentioneaza sa le incheie proprietarul constructiei ce pot sa aiba drept efect schimbarea titularului dreptului de proprietate al acesteia, situatie care creeaza obligatia proprietatului terenului, sa impuna anumite conditii care sa nu permita lezarea intereselor legitime pe care le detine si le exercita in calitate de proprietar;

Având în vedere art. 41 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii: “Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit. În aceleaşi condiţii se transmite şi autorizaţia de construire”;

Având în vedere Dispoziţiile Codului Civil.

În temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b şi al art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 (1) Consiliul Local al Municipiului Iaşi ia act de intenţia Universităţii Petre Andrei din Iaşi, manifestată prin cererea nr. 52652/10.06.2010, de a perfecta un contract de credit garantat de clădirea aflată în proprietatea sa, edificată pe terenul proprietatea Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 869 mp, situat în str. Ghica Vodă nr. 13 şi isi exprima acordul de principiu cu privire la contractarea unui credit de catre Universitatea Petre Andrei din Iaşi, garantat de clădirea aflată în proprietatea sa şi edificată pe terenul proprietatea Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 869 mp, situat în str. Ghica Vodă nr. 13, numai in conditiile statuate prin prezenta hotarare.

          (2) Ipoteca constituita de Universitatea Petre Andrei din Iasi nu se va intinde asupra terenului proprietatea municipiului Iasi.

          (3) Consiliul Local al Municipiului Iasi nu va garanta creditul ce va fi perfectat de Universitatea Petre Andrei din Iaşi si nu va fi parte in contractul de credit.

Art.2 (1) In situatia in care Banca va executa imprumutatul, va comunica Municipiului Iasi intentia de a vinde constructia ipotecata, iar Municipiul Iasi va exercita un drept de preferinta, comunicand Bancii intr-un termen de maximum 60 de zile intentia de a cumpara sau nu constructia.

          (2) In situatia in care Municipiul Iasi nu opteaza pentru cumpararea imobilului, la incheierea actelor de executare a imprumutatului, Banca va instiinta proprietarul constructiei de obligatia ce-i revine de a accepta renegocierea redeventei pentru terenul proprietatea Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 869 mp, situat în str. Ghica Vodă nr. 13  si de a incheia un nou contract ce va fi aprobat prin hotarare de consiliu, in conformitate cu dispozitiile art.41 din Legea nr.50/1991. cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu celelalte normele legale in vigoare la data incheierii contractului.

Art.3 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Universităţii ″Petre Andrei″ din Iaşi, Iaşi, str. Ghica Vodă nr. 13 si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat si Universitatea ″Petre Andrei″ din Iaşi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

              

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 257 din 5 iulie 2010