Hotărârea nr. 256/2010

HOTARÂRE privind modificarea art.1 anexa nr.10 a H.C.L. nr. 177/ 31.05.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE

privind modificarea art.1, anexa nr.10 a H.C.L. nr. 177/ 31.05.2010

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  5 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având in vedere nota de fundamentare nr. 60786/02.07.2010, intocmita de catre Directia de Administrare a  Patrimoniului Public si Privat ;

Având in vedere a  Hotărârea Consiliului Local  nr.470/06.11.2009, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a alor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2010 ;

Având in vedere OUG nr.58/2010, privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri fiscale ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

        

Art.1 Se modifica art.1, anexa nr.10: taxe locale - Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, a  Hotărârii Consiliului Local nr.177/31.05.2010, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a alor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2011,  conform anexei nr.1 - care face parte integranta din prezenta hotarare . Tarifele au fost stabilite la nivel de leu, fara subdiviziuni ale acestuia pentru a asigura operativitatea incasarii.  

Art.2 Prezenta hotarire va fi comunicata : Primarului Municipiului Iasi; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Economice si Finante Publice Locale si Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

               

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.   256  din 5 iulie 2010