Hotărârea nr. 254/2010

HOTARÂRE privind ajustarea pretului la energia termica furnizata populaţiei prin sistem centralizat de catre SC CET Iaşi SA inclusiv subventia aferenta ca urmare a modificarii cotei de TVA de la19% la 24% conform prevederilor OUG nr.58/26.06.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE

privind ajustarea pretului la energia termica furnizata populaţiei prin sistem centralizat de catre SC CET Iaşi SA, inclusiv subventia aferenta, ca urmare a modificarii cotei de TVA de la19% la 24% conform prevederilor OUG nr.58/26.06.2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 5 iulie 2010

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 60930 din 02.07.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere prevederile art.I, pct.44, alin.(1)  din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 58/26.06.2010 privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri Financiar Fiscale;

Având în vedere decizia nr.172/04.12.2009 emisa de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind stabilirea preţului local de referinţă si a compensarii unitare pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizată populaţiei prin sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor şi a preparării apei calde menajere pentru localitatea Iaşi ;

Având în vedere decizia nr.2956/23.12.2009 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei privind modificarea pretului de producere a energiei termice pentru municipiul Iasi;

Având în vedere avizul nr.1089/23.12.2009 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind modificarea preturilor locale pentru producerea, transportul si distributia energiei termice din centralele de cvartal de catre SC  CET Iasi SA;

Având în vedere avizul nr.3415923/24.02.2010 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind modificarea pretului mediu local pentru energia termica produsa, transportata si distribuita sub forma de apa fierbinte, facturata agentilor economici;

Având în vedere Ordonanta de Guvern nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere adresa nr.60268/30.06.2010 prin care SC CET Iasi SA solicita ajustarea pretului la energia termica;

Având în vedere adresa nr.60483/01.07.2010 prin care SC CET Iasi SA comunica cantitatile de energie termica previzionate a fi vandute populatiei in perioada iulie - decembrie 2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1- Se ajusteaza preturile locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice incepand cu 01.07.2010, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2- Se mentine pretul local de referita de 175,00 lei/Gcal inclusiv TVA pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate.

Art. 3- Se ajusteaza pretul local de facturare pentru energia furnizata populatiei prin sisteme centralizate la 185,00 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art. 4- Se ajusteaza pretul mediu local, pentru energia termica produsa, transportata si distribuita sub forma de apa fierbinte, facturata agentilor economici, conform Anexei nr.2 din prezenta.
Art. 5
- Se mentine compensarea unitara pentru combustibil, asigurata de la bugetul de stat, la 80,52 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art. 6- Subventia unitara de la bugetul local, incepand cu data de 01.07.2010, se modifica de la 48,11 lei/Gcal  la 50,87 lei/Gcal (inclusiv TVA), reprezentand 16,08 % pentru puncte termice, iar pentru centrale termice creste de la 54,09 lei/Gcal  la 57,10 lei/Gcal (inclusiv TVA), reprezentand  18,05 % din pretul de producere, transport si furnizare a energiei termice.

Art. 7- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 80/17.03.2010.

Art. 8- (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică  si Finante Publice Locale , Directia Tehnica şi S.C. CET Iaşi S.A.

            (2) Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 254 din 5 iulie 2010

 

ANEXA nr.2                                    

 la hotarârea consiliului local nr. 254/2010  privind ajustarea pretului laenergia termica furnizata populaţiei prin sistem centralizat de catre SC CET Iaşi SA, inclusiv subventia aferenta, ca urmare a modificarii cotei de TVA de la19% la 24% conform prevederilor OUG nr.58/26.06.2010

 

PRETUL MEDIUL LOCAL DE FACTURARE PENTRU AGENTI ECOMOMICI

 

nr.crt.

specificatie pret/tarif

pana la 30.06.2010

de la 01.07.2010

1.

Pret mediu local de facturare a energiei termice destinata ag.economici

fara TVA

255,17

lei/Gcal

255,17

lei/Gcal

 

2.

TVA 19%, respectiv 24%

48,48

lei/Gcal

61,24 lei/Gcal

3.

Pret mediu local de facturare, inclusiv TVA

303,65 lei/Gcal

316,41 lei/Gcal

 

DIRECŢIA TEHNICĂ,                                           SEF SERVICIU,

ing. Mihai Chirica - Director Executiv                        ing. Viorica Bostan

 

ANEXA nr.1

la hotarârea consiliului local nr. 254/2010 privind ajustarea pretului la energia termica furnizata populaţiei prin sistem centralizat de catre SC CET Iaşi SA, inclusiv subventia aferenta, ca urmare a modificarii cotei de TVA de la19% la 24% conform prevederilor OUG nr.58/26.06.2010

                                                                                                                                   

PRETUL LOCAL DE FACTURARE PENTRU POPULATIE - PUNCTE TERMICE

 

nr.crt.

specificatie pret/tarif

pana la 30.06.2010

de la 01.07.2010

de la 01.07.2010

 

1.

Pret de producere a energiei termice destinata populatiei (CET Iasi) fara TVA

Decizie ANRE nr.2956/23.12.2009

147,89 lei/Gcal

 

147,89 lei/Gcal

 

147,89 lei/Gcal

 

2.

Tarif transport pentru energie termica in sistem centralizat

fara TVA

34,26

lei/Gcal

 

34,26

lei/Gcal

 

34,26

lei/Gcal

 

3.

Tarif distributie pentru energie termica in sistem centralizat

fara TVA

73,00

lei/Gcal

73,00

lei/Gcal

 

73,00

lei/Gcal

 

4.

Pret total (1Â2Â3) fara TVA

 

255,15 lei/Gcal

255,15 lei/Gcal

255,15 lei/Gcal

5.

TVA 19% respectiv 24%

48,48 lei/Gcal

61,24 lei/Gcal

61,24 lei/Gcal

6.

Pret final (inclusiv TVA)

303,63 lei/Gcal

316,39 lei/Gcal

316,39 lei/Gcal

7.

Subventie unitara acordata de Primaria Municipiului Iasi inclusiv TVA

O.G.nr.36/2006 art.4 alin.4

48,11 lei/Gcal

 

53,52

lei/Gcal

 

50,87

lei/Gcal

 

8.

Compensarea unitara combustibil inclusivTVA conf.O.G.36/2006 art.4 alin 1 si Decizia nr.172/04.12.2009

80,52 lei/Gcal

 

80,52

lei/Gcal

 

80,52 lei/Gcal

 

9.

Pret local de facturare inclusiv TVA

175,00 lei/Gcal

182,35lei/Gcal

185,00 lei/Gcal

 

PRETUL LOCAL DE FACTURARE PENTRU POPULATIE - CENTRALE TERMICE

 

nr.crt.

specificatie pret/tarif

pana la 30.06.2010

de la 01.07.2010

de la 01.07.2010

 

1.

Pret de producere, transport si distributie a energiei termice destinata populatiei fara TVA Aviz ANRSC nr.1089/23.12.2009

260,18 lei/Gcal

 

260,18 lei/Gcal

 

260,18 lei/Gcal

 

2.

TVA 19% respectiv 24%

49,43 lei/Gcal

 

62,44 lei/Gcal

 

62,44 lei/Gcal

3.

Pret final (inclusiv TVA)

309,61 lei/Gcal

 

322,62 lei/Gcal

322,62 lei/Gcal

4.

Subventie unitara acordata de Primaria Municipiului Iasi inclusiv TVA

O.G. nr.36/2006 art.4 alin.4

54,09 lei/Gcal

 

59,75 lei/Gcal

 

57,10 lei/Gcal

 

5.

Compensarea unitara combustibil inclusivTVA conf.O.G.36/2006 art.4 alin 1 si Decizia nr.172/04.12.2009

80,52 lei/Gcal

 

80,52 lei/Gcal

 

80,52 lei/Gcal

 

6.

Pret local de facturare inclusiv TVA

175,00 lei/Gcal

182,35lei/Gcal

185,00lei/Gcal

 

Director Executiv Directia Tehnica,            Sef Serviciu,

ing. Mihai CHIRICA                                    ing. Viorica Bostan