Hotărârea nr. 253/2010

HOTĂRÂRE privind aprobareamodificării tarifelor pentru biletele şi abonamentele pe mijloacele de transport în comun urmare a majorării TVA de la 19% la 24% conform OUG 58/2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE

privind aprobareamodificării  tarifelor pentru biletele şi abonamentele  pe mijloacele de transport în comun urmare a majorării TVA de la 19% la 24% conform OUG 58/2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  5 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 8914 din 1.07.2010 întocmit de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi;

Având în vedere art. 44 din OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 ;   

Având în vedere privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar -fiscale ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se aprobă modificarea tarifelor la biletele şi abonamentele pe mijloacele de transport în comun conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale Direcţiei Tehnice ; Regiei Autonome de Transport Public Iaşi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Direcţia Tehnică, Regia Autonomă de Transport Public Iaşi.

          Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr.253 din 5 iulie 2010

 

municipiul IaŞi

CONSILIUL LOCAL

 

R EGIA  AUTONOMĂ  DE  TRANSPORT   PUBLIC   IAŞI, 

 

ANEXA la H.C.L nr. 253 din 5 iulie 2010

 

TARIFE BILETE LA TRANSPORTUL PUBLIC

URBAN DE CĂLĂTORI

 

Nr crt

Explicatii

Tarife propuse LEI

 

 

TVA 24%

1

Abonament - 1 linie - 30 zile

63.00

2

Abonament - 2 linii - 30 zile

78.00

3

Abonament toate liniile - 30 zile

97.00

4

Liber la purtator - 30 zile

193.00

5

Abonament liber 1 zi

6.00

6

Abonament - 1 linie - 15 zile

31.00

7

Abonament - 2 linii - 15 zile

39.00

8

Abonament toate liniile - 15 zile

48.00

9

Abonamente reduse elevi - studenti una linie-30 zile

56.00

10

Abonament reduse elevi si studenti zonal - 30 zile

63.00

11

Abonamente reduse elevi-studenti una linie - 15 zile

28.00

12

Abonament reduse elevi si studenti  zonal - 15 zile

31.00

13

Abonamente studenti, protocol Universitati

65.00

14

Gratuitate conform legii si HCL decontata de PMI

60.00

15

Bilet 1 calatorie

1.90

16

Bilet 2 calatorii

3.70

17

Set bilete 10 calatorii

16.00

18

Taxa de calatorie

42.00

 

DIRECTOR GENERAL,

ing. Maricel Gherca