Hotărârea nr. 252/2010

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local 470/06.11.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local 470/06.11.2009

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 5 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 470/06.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care fac venit al bugetului local pentru anul 2010, 

Având în vedere referatul de specialitate nr. 59901/30.06.2010 întocmit de Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG - uri,

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 956/2009, modificată şi completată prin normativele publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 199/30.03.2010,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se modifică şi se completează Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 470/06.11.2009, în sensul introducerii de noi destinaţii pentru veniturile realizate din Taxa de promovare a imaginii comunităţii economice a municipiului Iaşi şi a sportului de performanţă, după cum urmează:

  • organizarea de conferinţe sau forumuri pe teme economice;
  • promovarea imaginii Iaşului prin industrii creative, activităţi şi evenimente cultural - artistice (festivaluri, simpozioane, colocvii, conferinţe, concerte, concursuri, saloane, târguri, expoziţii, forumuri etc.);
  • promovarea imaginii turistice a oraşului prin activităţi specifice, cum ar fi organizarea şi finanţarea de târguri de turism, participarea la târguri de turism, editarea de materiale tipărite sau multimedia pentru promovarea imaginii Iaşului cultural şi turistic.

Art. 2 Celelalte prevederi din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.  470/06.11.2009 rămân neschimbate.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată departamentelor şi instituţiilor interesate pentru aducerea la îndeplinire.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

 Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 252 din 5 iulie 2010