Hotărârea nr. 251/2010

HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “Împreună ne va fi mai uşor” Şcoala “ George Coşbuc ” Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind cofinanţarea proiectului “Împreună ne va fi mai uşor”,  Şcoala “ George Coşbuc ” Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  5 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare  50981/07.06.2010  întocmită de Serviciul Implementare Programe;

Având în vedere Contractul de finanţare POSDRU/23/2.2/G/325180;

Având în vedere Hotărârea Consiliul Local 314/2005, privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă cofinanţarea proiectului “ Împreună ne va fi mai uşor”, beneficiar Şcoala “ George Coşbuc ” Iaşi, cu suma de 22.500 lei (contribuţia de 2% a solicitantului).

Art.2 Suma aferentă cofinanţării pentru primul an de desfăşurare a proiectului în valoare de 15.000 lei, va fi asigurată din Fondul de rezervă din cadrul bugetului local al Municipiului Iaşi şi se aloca la capitolul  bugetar 65.02.56 (Învăţământ - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare).

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Investiţii, Şcolii “ George Coşbuc ” Iaşi si  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.     

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate si Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

            Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

  

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 251 din 5 iulie 2010