Hotărârea nr. 250/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 23.06.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, în şedinţa din data de 23.06.2010

 

Consiliul Local al Municipiului IAŞI, întrunit în şedinţa ordinară în data de 5 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr.58331/25.06.2010 întocmită de Direcţia Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.;

Având în vedere dispoziţiile Legii Locuinţei nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere dispoziţiile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează  a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

Având în vedere prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogare art. 43 din Legea Locuinţei 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal nr.58250/24.06.2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr.58250/24.06.2010, privind:

-          Atribuirile de locuinţe;

-          Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuinţe etc), cuprinse în ANEXA NR.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi .

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

  Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  250 din 5 iulie 2010

 

ANEXA nr. 1 la HCL 250 din 5 iulie 2010

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de  Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 in cadrul sedintei din data de 23.06.2010

     

I.                   ATRIBUIRI/ MODIFICĂRI ATRIBUIRI LOCUINTE DE NECESITATE/SOCIALE IN CANTA NR. 60B

·         Se aproba atribuirea apartamentului nr. 55 de la  etajul 3 al imobilului din str. Canta 60B, doamnei Ursachi Margareta, ca urmare a declaraţiei notariale de renunţare la locuinţa proprietate personală, depusă în data de 11.03.2010; locuinţa atribuită va avea destinaţie de locuintă de necesitate;

·         Se aproba atribuirea apartamentului nr. 54 de la etajul 3 al imobilului din str. Canta 60B, doamnei Puşcaşu Maria, ca urmare a declaraţiei notariale de renunţare la locuinţa proprietate personală depusă în data de 03.05.2010; locuinţa atribuită va avea destinaţie de locuintă de necesitate;

·         Se aproba revocarea atribuirii locuinţei sociale din Canta nr.60B, parter, ap.3 - beneficiar familia Macovei Gabriela;

·         Se aprobă atribuirea cu prioritate a unei locuinţe sociale doamnei Paveliuc Ruxanda; se aproba atribuirea din strada Canta nr.60B, parter, ap.3.

 

II.                ATRIBUIRI/REVOCARI ATRIBUIRI SI SCHIMBURI DE LOCUINTE

·         Se aproba revocarea atribuirii la schimb a locuintei cu 2 camere din str. Tepes Voda nr.2, bl.V1, sc.A, et.4, ap.2 - beneficiar familia Paramont Viorel;

·         Se aproba atribuirea locuinţei cu 2 camere din str. Tepes Voda nr.2, bl.V1, sc.A, et.4, ap.2, familiei Herţanu Bogdan Alexandru şi Margareta care, în urma repartizărilor efectuate până în prezent, figurează la poziţia 1 în lista de prioritate pentru acordarea unei locuinţe sociale în anul 2010.

·         Se aproba atribuirea la schimb a locuinţei cu o cameră din zona Grădinari, bl. 15, et.3, ap. 13, doamnei Chiriac Eugenia, care refuză prin adresa nr.56921/22.06.2010 locuinţa cu 2 camere atribuită în zona Grădinari, bl.14, et.1, ap.6.

·         Se aproba atribuirea la schimb a locuinţei cu două camere din zona Grădinari, bl.14, et.1, ap.6, familiei Cojocariu Marian Gheorghe şi Julieta Carmen, pozitia 4 în lista de prioritate pentru acordarea unei locuinte sociale in anul 2010.

·         Se aprobă atribuirea unei locuinţe cu prioritate familiei Popa Ilie şI Margareta. Se aproba atribuirea locuinţei cu o camera în zona Grădinari, bl.16, parter, ap.3, (apartament liber urmare renunţului familiei Chiţan Nicolai şi Maria).

·         Se aprobă atribuirea cu prioritate a unei locuinţe familiei Ciobanu Gheorghe şi Maria. Repartizarea locuinţei familiei Ciobanu Gheorghe şi Maria se va face în funcţie de viitoarele spaţii disponibile.

·         Se aproba atribuirea la schimb a locuinţei din str. Tabacului nr.7, parter, ap.9, familiei Rotariu Iuliana, chiriaşă în str. Bularga nr.14A, et.3, ap.45;

·         Se aproba revocarea atribuirii la schimb a locuinţei din str. Păcurari nr.104, familiei Căldăraru Meda;

·         Se aproba revocarea atribuirii la schimb a locuinţei din str. Sarariei nr.184 - beneficiar Zavoi Olga.

·         Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din str. Canta 60B, ap. 26, et.1,  doamnei Zavoi Olga;

·         Se aprobă atribuirea la schimb a locuinţei din Grădinari, bl.15, et.1, ap.7 doamnei Mureşan Angela.

·         Se aprobă atribuirea la schimb a locuinţei din Grădinari, bl. 11, et.1, ap.8, 2 camere fam. Cuţitaru Florin şi Liliana, chiriaşă în str. Tabacului nr.7, parter, ap.9;

·         Se aproba atribuirea locuinţei din Str. Muşatini nr. 19, bl. R4-2, sc. B, et. 2, ap. 1  familiei Ancuţa Ileana care, in urma atribuirilor efectuate pana in prezent, ocupă poziţia 19 in lista de prioritate valabilă pentru repartizarea locuinţelor convenabile in anul 2010; atribuirea se va efectua condiţionat de reactualizarea declaraţiei notariale, pentru soţ şi soţie, precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă şi de achitarea debitelor restante la plata chiriei şi a întreţinerii (debitul principal).

 • Se aproba solicitarea de schimb de locuinţă a doamnei Adumitroaiei Mărgărinta, chiriaşă în Şos. Sărăriei nr.17 cu locuinţa deţinută de către Adumitroaiei Marcel în Şos. Sărăriei nr.17;
 • Se aproba schimbul de locuinţă solicitat de către doamna Adumitroaiei Mărgărinta, chiriaşă în Şos. Sărăriei nr.17 cu familia Gâlii Marian, chiriaşă în Şos. Sărăriei nr.17; schimbul de locuinţă este condiţionat de achitarea debitelor înregistrate în evidenţele S.A.S.D.L. pentru locuinţa deţinută de familia Gâlii.
 • Se aproba revocarea atribuirii locuinţei din Str.Ciurchi nr.121C, bl.Q2, sc.B, et.3, ap.4 - beneficiar familia Suficianu Vasile Lucian;
 • Se aproba atribuirea spaţiului locativ din şos. Nicolina nr.97, bl.996, sc.B, et.3, ap.11, familiei Suficeanu Vasile Lucian; spaţiul va fi predat după expirarea perioadei contractului dnei Croitoru Georgeta, în momentul în care acesteia i se restituie amplasamentul ocupat în prezent de Bazar.

·         Se aproba revocarea atribuirii spatiului din Şos.Sărăriei nr.17 - beneficiar familia Rotariu Maricica.

·         Se aproba revocarea atribuirii la schimb a unei camere in imobilul din str. Canta nr.60B, domnului Andronic Petru, chirias in Sos. Sarariei nr.17.

·         Se aproba recazarea familiei Rotariu Maricica în str. Sf. Teodor nr.32, spaţiu alcătuit din 2 camere în suprafaţă de 59,82mp, o dependinţă principală de 10,17 mp şi o dependinţă secundară de 1,1mp; contractul de închiriere va fi întocmit până la soluţionarea cererii de revendicare pentru spaţiul din str. Sf. Teodor nr.32.

·         Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului din Str. Elena Doamna 47 A motivat de starea avansata de degradare a acestuia, nemaiprezentand siguranta in exploatare si nemaindeplinind conditiile minimale de locuit prevazute de Legea 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

·         Se aproba atribuirea la schimb a locuinţei din str. Tabacului nr.7, et.2, ap.33 domnului Jieanu Ionel;

·         Se aproba atribuirea la schimb a locuinţei din Şos.Rediu Tătar nr.8A, bloc 482D, tr.1, et.6, ap.25 familiei Corodeanu Angelica, chiriaşă în str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, et.3, ap.65;

·         Se aproa atribuirea la schimb către dna Stan Narghita Laura a locuinţei din str. Cuza Vodă nr.2, o cameră de 23,60 mp, bucătărie de 10,44mp,  vestibul de 3,20mp, culoar de 4,64mp şi verandă de 2,82mp, cu preluarea debitului principal la cheltuielile de întreţinere.

·         Se aproba atribuirea spaţiului locativ din str. Bacinschi nr. 3-5, bl. CL4, sc.A, et.1, ap.6, familiei Cantemir Alexandru Liviu şi Mimi Cătălina care, in urma repartitiilor efectuate pana in prezent,  ocupă pozitia 1 în lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2010.

·         Dosarele de locuinţe ale solicitanţilor din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuinţelor convenabile şi sociale în anul 2010, care au beneficiat de atribuirea unei locuinţe în prezenta hotarâre, vor fi scoase din evidenţa care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalităţii atribuirea unei locuinţe în baza Legii114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

III.             INCLUDERI/EXCLUDERI/PRELUĂRI  ÎN/DIN/DE CONTRACTE  DE  ÎNCHIRIERE

 • Se aproba solicitarea doamnei Cibotariu  Cristina  Anca privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinţa din str. Sf. Atanasie nr. 26 a fiicei, Costin  Ozana Ştefana.             
 • Se aproba solicitarea domnului Iftode Constantin privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinţa din str. Cloşca nr. 12A a fiului, Iftode Alin Rudolf.
 • Se aproba solicitarea doamnei Neagu Agafia privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinţa din str. Cuza Vodă nr.10 a nepoatei, Citireag Irina Nicoleta;
 • Se aproba solicitarea doamnei Şerban  Natalia, privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinţa din str Cuza Vodă nr.2 a ginerelui, Popovici Liviu şi a nepoatelor, Popovici Simona si Popovici Mihaela.
 • Se respinge solicitarea doamnei Lateş Corina Cristina privind includerea in contractul de inchiriere pentru spatiul locativ situat in Şos. Nicolina nr.107, bl.1004 CUG, TR.II, ET.2, AP.2 a mamei, Petrilă Eugenia.
 • Se  aproba solicitarea domnului Morariu Stefan privind preluarea - în calitate de titular - a contractului de închiriere pentru spaţiul de locuit situat în str. Văscăuţeanu nr. 26, bl. 1B, sc.A, ap.3, parter, şi includerea fiicei sale Morariu Beatrice Ştefana; contractul de inchiriere va fi incheiat pentru o perioada de un an, condiţionat de prezentarea unui contract de eşalonare a datoriilor cu asociaţia de proprietari

 

IV. SOLICITĂRI  PRELUNGIRI/REÎNNOIRI CONTRACTE DE INCHIRIERE

 • Se aproba solicitarea dlui Căldăraru Gheorghe privind reînnoirea contractului de închirere pentru locuinţa din str. Tătăraşi nr.23, condiţionat de plata datoriilor la chirie, angajament notarial de consolidare a clădirii şi declaraţie notarială pe proprie răspundere că sunt de acord să locuiască în imobil.

·         Se aproba solicitarea dnei Paşcu Elena din str. Grădinari nr.2, bl.D1, sc.D, parter, ap.1, tutore a minorei Paşcu Petronela, privind preluarea contractului de închiriere încheiat pentru spaţiul de locuit de la adresă, în suprafaţă utilă de 18,00 mp,  suprafaţă dependinţe principale de 10,29 mp şi secundare de 1,52 mp, până la împlinirea vârstei de 18 ani a acesteia, condiţionat de plata debitelor înregistrate la întreţinere.

 • Se aproba solicitarea dlui Maciuca loan, privind reînnoirea contractului de închiriere pentru spatiul locativ din B-dul N.Iorga nr.39, bl.H2, et.8, ap.3 şi includerea copiilor minori, Maciuca lonut-Daniel, Maciuca Cosmin-Nicolae şi Maciuca Raluca-Ştefana, condiţionat de achitarea debitului principal la întreţinere şi încheierea unui contract de eşalonare a penalităţilor
 • Se aproba solicitarea dnei Dăscălescu Milica privind reinnoirea contractului de inchiriere pentru spatiul locativ din Str. Decebal nr.1, bl. Decebal - Cantemir, et.3,ap.80, condiţionat de achitarea debitului principal la întreţinere şi încheierea unui contract de eşalonare a penalităţilor
 • Se aproba solicitarea dnei Roman Violeta privind preluarea beneficiului contractului de inchiriere, incheiat pentru spatiul de locuit situat in str.Parcului nr.12, b1.A1-3, sc.A, et.4, ap.4, condiţionat de achitarea debitului principal la întreţinere şi încheierea unui contract de eşalonare a penalităţilor
 • Se aproba un schimb obligatoriu pentru familia Bobu Claudiu, chiriasa in Str. Decebal, nr. 1, bl. Decebal Cantemir, et. 2, ap. 58, in str. Trei Ierarhi nr.2, et.1, spatiu care se compune din 2 camere de 27 mp, o dependinţă principală de 5,86 mp şi o dependinta secundară de 1,1 mp. În caz de refuz se reacţionează în instanţă în vederea rezilierii contractului, evacuării şi recuperării sumelor restante.
 • Se aproba solicitarea dnei Galca Jenica privind reinnoirea contractului de inchiriere pentru locuinta din Şos.Rediu Tatar nr.8A, b1.482D, tr.1, et.3, ap.14 pentru o perioadă de 1 an.
 • Se aproba solicitarea dlui Chiurlea Ştefan privind preluarea contractului de inchiriere pentru spatiul locativ din Str. Păcurari nr.86, în calitate de titular, motivat de renunţul notarial la dreptul locativ -al lui Chiurlea Constantin -Mugurel.
 • Se aproba solicitarea dlui Cozma Vasile privind reinnoirea contractului de inchiriere pentru spatiul locativ din Şos. Sărăriei nr.17 .
 • Se aproba solicitărarea dnei Pleşca Maria chiriaşă în str. Toma Cozma nr. 87, bl. 571, sc.A, et.4, ap.19 privind  reînnoirea contractului de închiriere şi includerea în contract a  fiului Pleşca Petru
 • Se aproba solicitarea dlui Zaharia Constantin chirias in Str. Golia nr.3 privind reinnoirea contractului de inchiriere.
  • Se respinge solicitarea privind prelungirea contractului pentru spatiul locativ din Str. Victor Babeş nr.3A, ap.5 - beneficiar familia Raduca Cleopatra şi acţionarea în instanţă în vederea evacuării şi recuperării sumelor restante.

 

V.  SOLICITARI  ÎNTOCMIRI  CONTRACTE  DE  ÎNCHIRIERE

·         Se aproba recazarea familiei Stoica Maricel în imobilul din str. Canta nr.60B, et.3 ap.53.

·         Se aproba întocmirea unui contract de închiriere pentru spaţiul locativ atribuit din str. Str. Sarmisegetuza nr.10, bl. O8, sc.A, parter, ap.3 familiei Stolerenco Elena.

 

VI. REANALIZARE SITUAŢII LOCATIVE

·         Se aproba întocmirea unui contract de închiriere pentru spaţiul locativ atribuit din str. Str. Radu Voda, nr. 4-6, bl. 777, sc. 8, et. 1, ap. 5 pentru familia Sulă Ioan.

 • Se respinge solicitarea privind prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul locativ din Str. Decebal, nr. 1, bl. Decebal Cantemir, et. 3, ap. 86 - beneficiar familia Cristea Irina şi acţionarea în instanţă în vederea evacuării şi recuperării sumelor restante.

 

VII. SOLICITĂRI DIVERSE

·         Se aproba solicitarea dnei Piru Aurica privind preluarea contractului de inchiriere al doamnei Scutaru Elena pentru boxa situata in str. I.C.Bratianu nr.34.

·         Se aproba schimbarea destinaţiei pentru două încăperi (bucatarie - 7mp si vestibul de 5mp) situate in str. Sf. Teodor nr.32, şi perfectarea unui contract de închiriere pentru acest spaţiu cu firma SC ARIGE STAR SRL, până la soluţionarea cerererii de revendicare înregistrate pentru acest spaţiu.

 • Se aproba scoaterea din contractul de inchiriere al familiei Sinescu Mihai din str. Sf. Teodor nr.32 a celor două încăperi (bucătărie – 7 mp si vestibul de 5mp), pentru care se schimba destinatia si pentru care se va incheia contract de inchiriere cu firma S.C.”ARIGE STAR” S.R.L.

·         Se aproba schimbarea destinaţiei spaţiului din str. Garii nr.4, in spatiu cu alta destinatie decat locuinta şi întocmirea unui contract de inchiriere cu S.C. ASTRA S.R.L., cu obligativitatea refacerii acestuia. 

·         Se aproba organizarea unei licitaţii în vederea închirierii suprafeţei de teren de 55,10mp din str. Brindusa nr.11.

 • Se aproba solicitarea doamnelor Lefter Daniela şi Hriscu Florentina privind preluarea cu chirie, in baza unei fise de calcul, a incaperilor adiacente proprietatii lor din str. Florilor nr.16, spatiu format din  o cameră de 15,40 mp, vestibul de 7,96 mp, logie de 1,50, condiţionat de prezentarea unei declaraţii notariale privind refacerea spaţiului solicitat pe proprie cheltuială, fără pretenţii materiale de la Primăria Municipiului Iaşi. 

 

X. SCOATERI DIN CIRCUITUL LOCATIV

·         Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului de locuit aflat in administrarea D.A.P.P.P., situat in Str. Vîntu nr.10, ocupat în prezent de familia chiriaşului Pachiţescu Florin, motivat de starea avansata de degradare a imobilului, nemaiprezentand siguranta in exploatare si nemaindeplinind conditiile minimale de locuit prevazute de Legea 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

·         Se aprobare recazarea familiei Pachiţescu Florin  în strada str. Decebal, nr.1, et.3, ap.95, locuinţă compusă din 2 camere.

·         Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiilor de locuit aflate in administrarea D.A.P.P.P., situate in Str. Vîntu nr.7, motivat de starea avansata de degradare a acestora, nemaiprezentand siguranta in exploatare si nemaindeplinind conditiile minimale de locuit prevazute de Legea 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

·         Se aproba recazarea familiilor chiriaşe din acest imobil : Ciubotariu Ioan, Mareş Mihaela Carmen, Margină Petru şi Savin Geta, după cum urmează :

 

·         Se aproba atribuirea locuinţei din str. Canta 60B, et.3, ap.51 - beneficiar familia Ciubotariu Ioan.

·         Se aproba atribuirea locuinţei din str. Decebal nr.1, et. 3 ap. 97 - beneficiar familia Mareş Mihaela Carmen.

·         Se aproba atribuirea locuinţei din str. Bularga nr.14A, et.3, ap.45 - beneficiar familia Margină Petru,

·         Se aproba atribuirea locuinţei din str. Romană nr.37, bl.M1, et.3, ap.20 - beneficiar familia Savin Geta

 

IX. Situaţii imobile naţionalizate

Având în vedere situaţia celor aprox. 578 de imobile naţionalizate, a căror perioadă de funcţionare a expirat (multe fiind construite între anii 1890 - 1910);

Având în vedere legislaţia în vigoare care prevede obligaţiile utilizatorului de a identifica şi inventaria construcţiile aflate în exploatare, care prezintă surse de mare risc, niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismic;

Avînd în vedere prevederile Legii 114/1996, Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Se aprobă propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor locative privind măsurile ce se impun a fi luate în ceea ce priveşte continuarea recazării chiriaşilor din imobilele naţionalizate:

-                      Aducerea în scris la cunoştinţa chiriaşilor despre prevederile art. 30 al Legii 114/1996 ; în cazul în care chiriaşul va executa lucrările de consolidare, va prezenta o declaraţie notarială că se angajează să efectueze lucrările conform legislaţiei în domeniu

-                      Atenţionarea chiriaşilor privind vechimea imobilelor. În situaţia în care solicită menţinerea contractelor de închiriere, chiriaşii îşi vor prezenta acordul în scris.

-                      Scoaterea din circuitul locativ a acestor spaţii degradate

-                      Continuarea procesului de recazare chiriaşi, prin atribuirea locuinţelor libere cu prioritate către aceştia

-                      Continuarea procesului de vânzare a caselor de locuit în baza Legii 112/1995 celor care solicită şi au acest drept

 • Se propune acţionarea în instanţă, în vederea evacuării, a tuturor proprietarilor de locuinţe din blocul M2 (ce trebuie demolat), care au refuzat să se mute în locuinţele de necesitate din Canta nr. 60 B şi continuă să locuiască într-un imobil ce nu mai prezintă siguranţă.

 

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.P.P.,                                                           

Letiţia Palaga                                                    

 

Şef  Serv. A.S.D.L.

Cristina Albişteanu