Hotărârea nr. 247/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc V3 str. Ţepeş Vodă nr.1 “

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul  “ Reabilitare termică bloc V3 str. Ţepeş Vodă nr.1 “

  

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit în şedinţa ordinară din data de 5 iulie 2010

Având în vedere  iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.58816 din28.06.2010, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Având în vedere dispoziţiile Legeii nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale cu rectificările şi modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art.42şi 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu rectificările şi modificările ulterioare;

Avînd în vedere dispoziţiile Legii nr.11/2010 privind bugetul de Stat pe anul 2010

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul   “Reabilitare termică bloc V2  str. Ţepeş Vodă nr.3 “ conform Anexei ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3- Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Investiţii, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 247 din 5 iulie 2010

 

ANEXA La hotărîre nr. 247 din 5 iulie 2010

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul “ Reabilitare termică bloc V3 str. Ţepeş Vodă nr.1 “

 

Valoarea totală estimată a investiţiei    613,09 mii  lei  inclusiv TVA

                        C+M = 538,89 mii lei

Durata de execuţie: 4 luni

Termoizolare anvelopă  817 mp

Şarpanta 330,20 mp

Demontare/montare instalaţii  116,25 m

 

Director Executiv,                   Întocmit

ing. Dumitru Tomorug             ing Dănuţa Petrovici