Hotărârea nr. 240/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea: • modalităţii de calcul a preţului de vânzare pentru locuinţele construite prin ANL în municipiul Iaşi proprietate privată a Statului Român şi administrate de Municipiul Iaşi • modelului cadru al contractului de vînzare cumpărare cu plata integrală

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea:

·         modalităţii de calcul a preţului de vânzare pentru locuinţele construite prin ANL în municipiul Iaşi, proprietate privată a Statului Român şi administrate de Municipiul Iaşi

  • modelului cadru al contractului de vînzare cumpărare cu plata integrală

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 5 iulie 2010,

Avînd în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, 

Având în vedere amendamentul propus şi aprobat în plenul şedinţei ordinare,  amendament consemnat şi în procesul verbal al şedinţei,                                    

Având în vedere Legea 152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Având în vedere HG 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  240/29 mai 2009 privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Iaşi în proprietatea publică a Statului Român a blocurilor construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 ani;

Având în vedere HG 1058/23 septembrie 2009, privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora.

Având în vedere Rapoartele de evaluare întocmite de PFA Chiteală Adrian Ovidiu, evaluator autorizat ANEVAR pentru proprietăţi imobiliare, înregistrate cu nr. 113.607/8.12.2009, 113.606/8.12.2009, 112.718/4.12.2009 rectificat prin 115546/14.12.2009, 112.720/4.12.2009 rectificat prin 115.544/14.12.2009

Având în vedere OUG 33/2010 pentru modificarea art.9 alin 2 lit.d) din Legea 152/1998 privind înfiinţarea ANL;

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.298/2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metro pătrat pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

Având în vedere HG 389/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998;

Având în vedere adresa 49415/2.06.2010 a Direcţiei de Investiţii, prin care se comunică faptul că din bugetul local s-au cheltuit sume numai pentru folosinţa generală, în vederea punerii în funcţiune a blocurilor construite prin ANL;

Având în vedere nota de fundamentare nr.  49.921/3.06.2010  întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se însuşesc valorile exprimate în euro/mp, rezultate din rapoartele de evaluare, întocmite de PFA Chiteală Adrian Ovidiu, evaluator autorizat ANEVAR pentru proprietăţi imobiliare, înregistrate cu nr. 113.607/8.12.2009, 113.606/8.12.2009, 112.718/4.12.2009 rectificat prin 115546/14.12.2009, 112.720/4.12.2009 rectificat prin 115.544/14.12.2009, care vor fi utilizate la calcularea preţului de vânzare al celor 578 de apartamente construite prin ANL în municipiul Iaşi, proprietate privată a Statului Român şi administrate de Consiliul Local Iaşi, cuprinse în ANEXA 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2  Se aprobă modalitatea de calcul a preţului de vânzare al apartamentelor construite prin ANL în municipiul Iaşi, cuprinsă în ANEXA 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 3  Se aprobă modelul cadru al contractului de vînzare-cumpărare cu plata integrală a locuinţelor construite prin ANL în municipiul Iaşi, cuprins in ANEXA 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de vînzare-cumpărare. Taxele notariale pentru autentificarea acestora vor fi achitate de cumpărător.

Art. 5  Activitatea  legată de vînzarea locuinţelor construite prin ANL în municipiul Iaşi va fi desfăşurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin Biroul Vânzări Locuinţe.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 7  Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

            Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 240 din 5 iulie 2010

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA NR.2 la Hotărîrea nr.240 din5 iulie 2010

 

Modalitatea de stabilire a preţului de vânzare pentru locuinţele construite prin ANL în municipiul Iaşi

 

Preţul de vânzare se stabileşte însumând:

a)                  valoarea rezultată din înmulţirea supraf. construite a apartamentului cu preţul de 407 euro/mp, transformată în lei la cursul BNR din ziua anterioară întocmirii contractului de vânzare-cumpărare diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia;

b)                  valoarea rezultată din înmulţirea suprafeţei reprezentând cota indiviză din spaţiile de folosinţă ce revine apartamentului cu preţul de 407 euro/mp, transformată în lei la cursul BNR din ziua anterioară întocmirii contractului de vânzare-cumpărare diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia;

c)                  valoarea rezultată din înmulţirea suprafeţei reprezentând cota indiviză din terenul aferent ce revine apartamentului cu preţul în euro/mp din rapoartele de evaluare (conf. ANEXEI 1), transformată în lei la cursul BNR din ziua anterioară întocmirii contractului de vânzare-cumpărare;

d)                 comisionul de 1% calculat la valoarea rezultată prin însumarea valorilor de la punctele  a),b),c)

Notă : valoarea de 407 euro/mp se modifică prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.

 

Director D.A.P.P.P.                   Şef Birou Vânzări Locuinţe

   Letiţia Palaga                                  Gabriel Drăgan

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA NR.1 la Hotărîrea nr. 240 din5 iulie  2010

 

Preţurile/mp, exprimate în euro, rezultate din rapoartele de evaluare  înregistrate cu nr. 113.607/8.12.2009, 113.606/8.12.2009, 112.718/4.12.2009 rectificat prin 115546/14.12.2009, 112.720/4.12.2009 rectificat prin 115.544/14.12.2009, care vor fi utilizate la calcularea preţului de vânzare al apartamentelor construite prin ANL, proprietate privată a Statului Român şi administrate de Municipiul Iaşi:

 

1.                  Blocul 250, sc. A – E, B-dul Alexandru cel Bun nr. 70,

teren 160 euro/mp;

2.                  Blocul 482E, sc. A – D, şos. Rediu nr.6A,

teren 101 euro/mp;

3.                  Blocul.nr. 1, B-dul Chimiei nr.59, sc. A şi nr. 61, sc. B;

teren 140 euro/mp;

4.                  Blocul nr. 2, B-dul Chimiei nr.63, sc. A şi nr. 64, sc. B

 teren 140 euro/mp;

5.                  Blocul nr. 3, B-dul Chimiei nr.67, sc. A şi nr. 69, sc. B

 teren 140 euro/mp;

6.                  Blocul nr. 4, B-dul Chimiei nr.71, sc. A şi nr. 73, sc. B,

 teren 140 euro/mp;

7.                  Blocul nr. 1, B-dul Dacia nr.40, sc. A,

 teren 139 euro/mp;

8.                  Blocul nr. 2, B-dul Dacia nr.42, sc. A şi B,

 teren 139 euro/mp;

9.                  Blocul nr. 3, B-dul Dacia nr.42A, sc. A,

  teren 139 euro/mp;

10.              Blocul nr. 4, B-dul Dacia nr.42B, sc. B,

  teren 139 euro/mp;

11.              Blocul nr. 5, B-dul Dacia nr.40A, sc. A şi B,

teren 139 euro/mp.

 

Director D.A.P.P.P.                   Şef Birou Vânzări Locuinţe

         Letiţia Palaga                           Gabriel Drăgan

 

MUNICIPIUL IASI

 

ANEXA NR.3 la Hotărîrea nr.240 din5 iulie 2010

 

MODEL  CADRU AL CONTRACTULUI  DE VÂNZARE CUMPĂRARE CU PLATA INTEGRALĂ

NR............../...................

                                                

I PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

Art. 1.1. a) MUNICIPIULUI IAŞI, cu sediul în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, având cod fiscal 4541580, reprezentat prin Primarul  Municipiului Iaşi, dl. Gheorghe Nichita şi Secretarul Municipiului Iaşi dna Cristina Daniela Oţeleanu, beneficiar al dreptului de administrare pentru imobilul situat în Iaşi, str. .............. nr. ......, bl. ......., proprietate privată a Statului Român, în calitate de vânzător

şi

               b)  ........................................................................., casatorit(ă) cu ......................................................, având domiciliul în Iaşi, str. ........................................................., nr. .........., bl. ...., sc. ........, et. .......,ap. ........, având CNP . . . . . . . . . . . , în calitate de cumpărător.

Art. 1.2. În baza Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată, a H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor                 metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, modificată şi comletată, a HCL nr. . ../2010 privind aprobarea preţurilor de vânzare a locuinţelor construite prin ANL, se încheie prezentul contract de vînzare-cumpărare.

 

II OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie vînzarea de către Municipiul Iaşi a spaţiului cu destinaţie de locuinta situat în Iaşi , str. ......................................................, nr. ........, tr. ........,  et. ......, a cotei indivize din spaţiile comune ale blocului, a terenului aferent acestuia, de .......mp în cotă indiviza şi cumpărarea  acestuia  de  către............................................................ .

Art. 2.2. Obiectul contractului  se compune din:

- 1 apartament, în proprietate exclusivă, ce are o suprafaţă construită de .............. mp., suprafaţă utila de ............mp, şi este compus din 1(2,3,4) camera, hol(uri), bucatarie, baie(bai), balcon etc,

- o suprafaţă construită de .........mp, în proprietate indiviză,  reprezentând cota indiviză din spaţiile de folosinţă comuna ale blocului: demisol, boxe, holuri acces, casa liftului etc

- teren aferent în suprafaţă de ........... mp reprezentînd cotă indiviză din suprafaţa totală a blocului, conform schiţei anexate, ce face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 2.3. Contractul de închiriere existent pentru locuinţă încetează de drept la data de 1 (întîi) a lunii următoare încheierii prezentului contract, fără punere în întîrziere şi fără nicio altă formalitate.

 

III VALOAREA CONTRACTULUI

 

Art. 3.1. Preţul de vînzare (valoarea) locuinţei este de................................ lei, fară TVA, din care construcţie ............lei şi teren aferent ............lei, conform HCL nr........  .            

             

IV MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ

 

Art. 4.1.Pretul locuinţei s-a achitat integral cu chitanţa seria... nr. .......  în numerar la casieria D.A.P.P.P. sau prin decontare bancară în cont IBAN  RO26TREZ40621390207XXXXX .

 

V OBLIGAŢIILE VÎNZĂTORULUI 

 

Art.5.1. Vînzătorul se obligă să predea locuinţa  prevăzută la art. 2, pe bază de proces verbal, anexă la contract.

 

VI  OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI

 

Art.6.1. Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze locuinta, prin acte între vii, pe o perioadă de cinci ani de la data încheierii prezentului act, excepţie fiind situaţia în care  locuinţa  constituie  obiectul unor garanţii reale imobiliare,  în favoarea instituţiilor de credit ( definite conform OUG 99/2006) care finanţează achiziţia acesteia. Instituţiile de credit vor putea valorifica locuinţele şi anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condiţiile legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contractele de credit de către proprietarii locuinţei.

Art.6.2. Cumpărătorul preia toate obligaţiile aferente locuinţei şi terenului  existente în momentul semnării prezentului şi îşi asumă întreaga răspundere pentru toate obligaţiile viitoare ce decurg din calitatea de proprietar.

     

VII  RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

  

Art. 7.1. Părţile sunt de acord să renunţe la obligaţia răspunderii vânzătorului pentru vicii ascunse şi răspunderea de evicţiune pentru bunul imobil ce face obiectul contractului de faţă .

Art. 7.2. În situaţia neîndeplinirea de către cumpărător a obligaţiilor prevăzute la art. 6.1, contractul se consideră rezolvit de drept fără punere în întîrziere şi fără nicio altă formalitate. În această situaţie, imobilul reintră în proprietatea privată a Statului Român, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite fără a fi actualizate şi fără dobânda aferentă acestora.

                     

VIII  ALTE CLAUZE

Art. 8.1. Cumpărătorul confirmă că la data semnării prezentului contract, locuinţa dobîndită prin cumpărare a fost primită în stare bună şi fără vicii, aşa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire  nr. ............................. .

Art. 8.2. Forţa majoră exonerează de răspundere contractuală partea care o invocă în condiţiile legii .

Art. 8.3. Cumpărătorul se obligă să suporte toate taxele/cheltuielile în vederea încheierii contractului în formă autentică şi intabulării proprietăţii. Interdicţia de înstrăinare a locuinţei pentru primii cinci ani de la încheierea prezentului act, conform art. 6.1, se înscrie în cartea funciară cu titlu provizoriu, potrivit art.29 alin 2 din Legea cadastrului, această condiţie suspensivă urmând a fi radiată de drept după împlinirea termenului mai sus precizat.

Art. 8.4. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în domeniu.

Art. 8.5.Prezentul contact s-a încheiat în 3 exemplare, două pentru vânzător şi unul pentru cumpărător. 

 

VÂNZĂTOR,                                                CUMPARATOR,

STATUL ROMÂN, prin

MUNICIPIUL  IASI