Hotărârea nr. 239/2010

HOTĂRÂRE privind majorarea tarifelor pentru activitatea de salubritate

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea tarifelor pentru activitatea de salubritate

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de     5 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico financiara a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentul propus si aprobat, privind necesitatea  fundamentarii fiecărei creşteri de tarif pe activităţi specifice, cu excepţia modificării tarifului determinată de majorarea TVA ului de la 19%- la 24% ,  precum şi fundamentarea printr-un studiu de impact a constituirii fondului de dezvoltare , consemnat şi în procesul verbal al şedinţei.

Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobat prin ORDIN nr. 109/2007;

Având în vedere Hotărârii Consiliului Local nr. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi, S.C. Salubris S.A.;

Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2007;

Având în vedere Referatul de specialitate;

Având în vedere nota de fundamentare;

Având în vedere O.U.G. nr.58. din data 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar – fiscale;

În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală

În conformitate cu prevederile Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

În conformitate cu prevederile Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor;  

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea tarifelor şi analizelor de preţ practicate de către S.C.Salubris S.A.,modificate cu procentul determinat de majorarea T.V.A.-ului de la 19% la 24 %.

Art. 2 Tarifele şi analizele de preţ aprobate sunt cuprinse în anexele care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3  Tarifele aprobate inculd T.V.A .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Societăţii Comerciale Salubris S.A., Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Societatea Comerciala Salubris S.A.,Direcţiei Economice şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

           (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 239 din 5 iulie 2010