Hotărârea nr. 233/2010

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 20 mp situat în Iaşi str-la Sf. Andrei nr. 9 precum şi concesionarea directă a acestui teren către EPUREANU TRAIAN în vederea extinderii locuinţei

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 20  mp, situat în Iaşi, str-la Sf. Andrei nr. 9, precum şi concesionarea directă a acestui teren către EPUREANU TRAIAN în vederea extinderii locuinţei

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 5 iulie 2010;

Avînd în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 53200/11.06.2010 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere adresa nr. 50539/29.03.2009, prin care d-l Epureanu Traian solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Iaşi, str-la Sf. Andrei nr. 9, în vederea extinderii locuinţei existente;

Având în vedere Contractul de vânzare - cumpărare cu plata în rate nr. 1243/2005;   

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3284/18.08.2009;  

Având în vedere adresele nr. 56192/22.07.2009 şi 40876/05.05.2010 emise de Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;    

Având în vedere Procesul verbal nr. 81453/04.09.2009 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziţia nr. 461/2009 a Primarului Municipiului Iaşi;

Având în vedere Raportul de evaluare a terenului nr. 48855/01.06.2010, întocmit de P.F.A. Chiteală Adrian Ovidiu

Având în vedere Procesul verbal nr. 52701/10.06.2010 al Comisiei de Negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesionare directă şi pentru licitaţii, constituită prin Hotărârea Consiliului Local 465/2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local 266/2009 şi Hotărârea Consiliului Local  435/2009;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 118/2004 referitoare la concesionarea directă a terenurilor curte, aferente locuinţelor cumpărate în baza Legii 112/1995, către proprietarii acestora;

Având în vedere  Inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2009, anexa 1.3;

Având în vedere art. 15 şi art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;                                                                                                                                                                                                                                        

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Iaşi, str-la Sf. Andrei nr. 9, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Anexa privind inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi va fi modificată în mod corespunzător prin diminuarea cu suprafaţa de teren în cauză.

Art. 2 Se aprobă concesionarea directă a terenului menţionat la art.1, către Epureanu Traian în vederea extinderii locuinţei.

Art. 3 Se însuşeşte raportul de evaluare a terenului situat în Iaşi, str-la Sf. Andrei nr. 9, în suprafaţă de 20 mp, care stabileşte că valoarea unui mp de teren este de 293 euro.

Art. 4 Redevenţa valorică a concesiunii, urmare a negocierii directe conform procesului verbal nr. 52701/10.06.2010, va fi de 320 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

Art. 5 Durata concesionării va fi de 20 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.

Art. 6 Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 7 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concendentului.

Art. 8 Conform art. 36, alin 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie,  persoanele fizice şi juridice, care beneficiază de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 9 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară.

Art. 10 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de concesiune.

Art. 11 Prezenta hotărîre va fi comunicată: PrimaruluiMunicipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi PrivatIaşi, Direcţiei Economice şi Finanţelor Publice Locale; Epureanu Traian, Iaşi, str-la Sf. Andrei nr. 9.Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 12 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.  

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 233 din 5 iulie 2010

 

ANEXA  NR. 2 la HCL 233 din 5 iulie 2010

 

CONTRACT DE CONCESIUNE

I.                                           Părţile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul în Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent reprezentat prin Gheorghe NICHITA - Primar şi cons. jur. Cristina Daniela OŢELEANU - Secretar, pe de o parte, şi

            2.  EPUREANU TRAIAN, cu domiciliul în Iaşi, str-la Sf. Andrei nr. 9, CNP,  în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de . . . . . . . . ..,

la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 233/2010 s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II.                                        Obiectul contractului de concesiune

Art. 1Obiectul contractului este concesionarea unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Iaşi - str-la Sf. Andrei nr. 9, identificat prin schiţa ce face parte integrantă din contract.

III.                                     Termenul

Art. 2  (1) Durata concesiunii este de 20 ani, şi intră în vigoare începând cu data de. . . . . . .

            (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.

IV.                                     Redevenţa

Art. 3 Redevenţa este de  320 Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

V.                                        Plata redevenţei

Art. 4  (1) Plata redevenţei se face prin contul concedentului nr. RO 31 TREZ 406 213 002 05 XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi, sau în numerar la casieria concedentului.

            (2) Plata redevenţei se face din iniţiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

            (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevenţa pentru anul 2010.

            (4) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe şi impozite.

            (5) Neexecutarea obligaţiei de plată a redevenţei sau a taxelor şi impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care aceasta a devenit exigibilă, conferă concedentului, Municipiul Iaşi, dreptul să rezilieze contractul de plin drept, fără nici o notificare privind punerea în întărziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului şi fără intervenţia instanţei.

             (6) Prezentul contract constituie titlu de creanţă şi titlu executoriu.

VI.                                     Drepturile părţilor

Art. 5 - Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

 

 

Art. 6 - Drepturile concedentului

            (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.

            (2) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.

VII.                                  Obligaţiile părţilor

 

Art. 7 - Obligaţiile concesionarului

            (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a terenului şi să preia, pe bază de proces-verbal ce face parte integrantă din contract, terenul care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze şi să exploateze obiectul concesiunii cu diligenţă maximă pentru a conserva şi dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

            (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii.

            (3) Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii.

            (4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.

            (5) Concesionarul are obligaţia să plătească taxele şi impozitele pentru obiectul concesiunii.

            (6) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.).

            (7) Conform art. 36, alin. 1, din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, concesionarul are obligaţia să obţină autorizaţia de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii contractului de concesionare a terenului.

            (8) Concesionarul are obligaţia de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

            (9) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit şi liber de orice sarcini.

            (10) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă reprezentând 30% din redevenţa datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care  concesionarul nu respectă această obligaţie, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului şi fără intervenţia instanţei.

            (11) Concesionarul este obligat să pună la dispoziţia organelor de control ale concedentului toate evidenţele şi informaţiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

            (12) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

            (13) În cazul concesionării de terenuri, concesionarul are obligaţia de a notifica concedentului intenţia de înstrăinare a construcţiei edificate pe terenul concesionat cu cel puţin 15 zile anterior înstrăinării.

            (14) Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condiţiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se poate face numai cu acordul concedentului.

Art. 8 - Obligaţiile concedentului

            (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

            (2) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 

VIII.                               Încetarea contractului de concesiune

Art. 9 (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:

            a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;

            b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

            c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

            d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

            e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

            f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;

            g) în cazul în care concesionarul nu îşi respectă obligaţia de a depune garanţia prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate;

            h) în cazul în care contractul de concesionare s-a încheiat în vederea extinderii unei construcţii aflate pe terenul proprietatea concesionarului, iar, ulterior încheierii contractului, concesionarul pierde dreptul de proprietate sus-menţionat, cu excepţia vânzării construţiei edificată pe terenul concesionat, contractul de concesiune încetează de drept, fără punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate şi fără acordarea de despăgubiri în sarcina concedentului;

            (i) în cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor de a solicita emiterea autorizaţiei de construire şi începerea construcţiei în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere şi fără nici o altă formalitate.

            (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit şi liber de orice sarcini.

 

IX.                                     Răspunderea contractuală

            Art. 10(1) Pentru nerespectarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

            (2) Forţa majoră apără de răspundere, în condiţiile legii.

 

X.                                        Litigii

Art. 11 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, în măsura în care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.

XI.                                     Alte clause

Art. 12            Schimbarea situaţiei juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

            Art. 13            În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine  din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parţial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziţie a contractului, iar acesta va fi interpretat ca şi când astfel de dispoziţii nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

            Art. 14 Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părţi prin semnarea unui act adiţional.

 

XII.                                  Definiţii

Art. 15 (1) Prin forţa majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

            (2) Prin caz fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

            Prezentul contract privind concesionarea terenului din Iaşi - str-la Sf. Andrei nr. 9, conform planului anexat, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte.     

 

CONCEDENT,                                  CONCESIONAR,

CONSILIUL LOCAL AL                 Epureanu Traian

MUNICIPIULUI IAŞI                                                                                                                                                 

                                                                                                                       

PRIMAR,                                                                     

Gheorghe NICHITA

 

SECRETAR,

Cristina Daniela OŢELEANU

 

Director D.E.F.P.L.

Ec. Victorel LUPU

 

Director D.A.P.P.P.

ing. Letiţia PALAGA

 

Şef S.E.P.

ing. George NEACŞU

 

Serviciul Juridic

cons. jr. Doina FLORESCU

 

insp. S.E.P.

ing. Diana AMARANDE

 

PROCES - VERBAL

 

Încheiat astăzi ...............între Primăria Municipiului Iaşi, în calitate de predător şi EPUREANU TRAIAN cu domiciliul în Iaşi - str-la Sf. Andrei nr. 9, în calitate de primitor, pe de altă parte,

Predătorul este reperezentat de Gheorghe Nichita - în calitate de Primar, . Cristina Daniela OŢELEANU - în calitate de secretar al Municipiului Iaşi.

Am procedat astăzi, data de mai sus, primii la predarea şi secunzii la primirea terenului situat în Iaşi - str-la Sf. Andrei nr. 9, în suprafaţă de 20 mp.

Terenul din amplasamentul de mai sus face obiectul H.C.L. nr. 233/2010.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 (două ) exemplare câte unul pentru fiecare parte.

                                                           

AM PREDAT                       AM PRIMIT

PRIMAR                                Epureanu Traian

Gheorghe NICHITA                                                                         

 

Secretar ,

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Director D.A.P.P.P.

ing. Letiţia PALAGA

 

Şef S.E.P.

ing. George NEACŞU

 

Insp. S.E.P.

ing. Diana AMARANDE