Hotărârea nr. 230/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani ( proces verbal 55160/17.06.2010)

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani ( proces verbal 55160/17.06.2010)

 

Consiliul Local al Municipiului IAŞI, întrunit în şedinţa ordinară în data de 5 iulie 2010;

Având în vedere  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;  

Având în vedere nota de fundamentare nr. 55322/17.06.2010, întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,

Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 58/25.02.2010, privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere dispoziţiile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare, art. 6^2;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 şi 15;

Având în vedre Procesul verbal nr. 55160/17.06.2010, încheiat în şedinţa Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se atribuie d-lui Gângă Narcis Constantin, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr. 69, bl. 3, tr. B, et. 2, ap. 12, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 17   mp., nr. dependinţe 4 în suprafaţă de 20 mp.

Art.2: Se atribuie d-lui Săndulache Gheorghe şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr. 63, bl. 2, tr. A, et. 3, ap. 16, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 17  mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 20 mp;

Art.3: Se atribuie d-lui Colibaba Dan Iulian şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. E, parter, ap. 2, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 20.38  mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 15.35 mp;

Art.4: Se atribuie d-lui Aruxandei Lucian şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr. 67, bl. 3, sc. A, et. 3, ap. 14, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 17  mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 17.20 mp;

Art.5: La repartizarea locuinţelor, beneficiarii  vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă, care trebuie să fie în mun. Iaşi şi la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate şi/sau a unei locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a municipiului Iaşi sau a unei locuinţe cu chirie, situată în municipiul Iaşi, proprietate a unităţii la care este angajat, (ultimul criteriu are în vedere şi soţul/soţia titularului de contract de închiriere şi membrii de familie majori).

Art.6: Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municpiului Iaşi,

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi .

Art.7: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 230 din 5 iulie 2010