Hotărârea nr. 229/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani (proces verbal 43850/14.05.2010)

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani (proces verbal 43850/14.05.2010)

 

Consiliul Local al Municipiului IAŞI, întrunit în şedinţa ordinară în data de 5 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                            

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 45390/19.05.2010, întocmită de Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 58/25.02.2010, privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere dispoziţiile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare, art. 6^2;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 şi 15;

Având în vedere Procesul verbal nr. 43850/14.05.2010, încheiat în şedinţa Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se atribuie d-lui Drobotă Ionuţ şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. C, et. 1, ap. 6, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 21.23   mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 17.88 mp;

Art.2: Se atribuie d-nei Andrieş Mirela Maria şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în Şos. Nicolina, bl. 1004CUG, tr. VI, parter, ap. 2, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 21.31  mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 15,78 mp;

Art.3: La repartizarea locuinţei, Drobotă Ionuţ şi Andrieş Mirela Maria  vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă, care trebuie să fie în mun. Iaşi şi la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate şi/sau a unei locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a municipiului Iaşi sau a unei locuinţe cu chirie, situată în municipiul Iaşi, proprietate a unităţii la care este angajat, (ultimul criteriu are în vedere şi soţul/soţia titularului de contract de închiriere şi membrii de familie majori).

Art.4: Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municpiului Iaşi

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi .

Art.5: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

           Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 229  din 5 iulie 2010