Hotărârea nr. 228/2010

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Centrul de servicii integrate pentru victimele violentei in familie-Iasi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Centrul  de servicii integrate pentru victimele violentei in familie-Iasi”

           

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 5 iulie 2010 ;

Avand in vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.13526 /21.06.2010 întocmit de către Direcţia de Asistenţă Comunitară privind necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţii “ Centrul  de servicii integrate pentru victimele violentei in familie-Iasi “;

Avand in vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă si protectie socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere Ordinul 488 /01.08.2008 al Ministrului muncii ,familiei si egalitatii de sanse pentru aprobarea listei proiectelor selectate,eligibile pentru a fi finantate in cadrul Programului pentru victimile violentei in familie;

Avand in vedere Avizul  favorabil nr.121/30.09.2009 emis de Consiliul Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte

Avand in vedere HG.1526/02.12.20009 privind aprobarea listei de investitii si a indicatorilor tehnico-eonomici pentru “Programul pentru victimele violenţei in familie” prin care a fost aprobata finantarea nerambursabila de la bugetul de stat a lucrarilor de constructii, reparatii si amenajari necesare functionarii “Centrul  de servicii integrate pentru victimele violentei in familie-Iasi”, in cuantum de 826.000 lei;

Avand in vedere dispoziţiile Legii 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru amenajarea obiectivului de investiţii Centrul  de servicii integrate pentru victimele violentei in familie-Iasi conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Direcţiei de Asistenţă Comunitară si Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

         (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

     

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 228 din 5 iulie 2010

 

ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 228/5 iulie 2010

 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii Centrul  de servicii integrate pentru victimele violentei in familie-Iasi

 

Valoarea obiectivului Centrul  de servicii integrate pentru victimele violentei in familie-Iasi

Total general : 826.000 lei din care:

C+M: 652.000 lei.

 

Caracteristici tehnice :

Suprafata   construita                           173.24  mp

Suprafata construita desfasurata        346,48 mp

Regimul de inaltime                              P+1E

Numar de persoane asistate                 50 persoane/an

Durata de realizare a investitiei            7 luni

 

Director Executiv

Ionel Calapod

 

Intocmit

Arh. Mariana Zup