Hotărârea nr. 218/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului “Centrul Tehnologic Regional Iaşi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului  Centrul Tehnologic Regional Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 5 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 56.710 din 21.06.2010 întocmit de către Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere;

Având în vedere H.G.R. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă realizarea proiectului  Centrul Tehnologic Regional Iaşi.

Art.2 Se aprobă studiul de fezabilitate (conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre) şi principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Centrul Tehnologic Regional Iaşi” (conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre), în conformitate cu modelul “D.1” la cererea de finanţare din ghidul solicitantului pentru P.O.R. Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului, cofinanţarea acestuia cu suma de 6.652.932,00 lei, reprezentând cota de 50 % din costurile eligibile, finanţarea tuturor costurilor neeligibile şi cheltuielilor suplimentare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă asigurarea de la bugetul municipiului Iaşi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate; Direcţiei Tehnice; Direcţiei Investiţii; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale; Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamţ SI Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate; Direcţia Tehnică; Direcţia Investiţii; Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale

           (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

              

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

        Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr.  218 din 5 iulie 2010