Hotărârea nr. 216/2010

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local 144/2007 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor cu plată şi de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local  144/2007 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor cu plată şi de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 5 iulie 2010

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 60071 din 30.06.2010, întocmită Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.144/2007, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor cu plată şi de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2009 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat; 

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se completează art.8 din Hotărârea Consiliul Local nr. 144/2007 în sensul că se instituie ca fiind parcări cu plată toate parcările amenajate de pe raza Municipiului Iaşi, excepţie făcând cele de reşedinţă.

Art.2.Taxarea se va efectua conform hotărârilor de consiliu local privind taxele şi impozitele locale în vigoare, de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartimentul Parcări.

Art.3 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,Directiei Economice si Finanţe Publice Locale, Direcţiei Tehnice si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat si Direcţia Tehnică.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

  Nr. 216 din 5 iulie 2010