Hotărârea nr. 215/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL    

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 5 iulie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentul propus la proiectul de hotărâre ;

Referatul de specialitate nr. 60263/30.06.2010  întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri şi cheltuieli) şi nr. 1.1 (Secţiunea de funcţionare), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 

    1.1.  Se suplimentează cu suma de 259,16 mii lei:

 

·                             la venituri:

   45.02.02.03 Prefinanţare din Fondul Social European 

+ 259,16 mii lei

 

·                               la cheltuieli:

68.02.56.02.02 Asigurări  şi asistenţă socială - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare

+ 259,16 mii lei

  

 1.2. Se repartizează suma de 212,07 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iaşi, astfel:

 

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

- 212,07 mii lei

61.02.20 Ordine publică şi siguranţă naţională - bunuri şi servicii

+ 60,00 mii lei

68.02.56 Asigurări  şi asistenţă socială - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare Fondul Social European

+ 102,07 mii lei

87.02.59 Alte acţiuni economice - alte cheltuieli

+ 50,00 mii lei

 

 

 

+0,

 

 

 

+0,

 

   1.3. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, astfel:

 67.02.56 Cultură, recreere şi religie - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiect “Regenerare urbană zona Cuza Vodă, Tîrgu Cucu, Baş Ceauş)

- 2,00 mii lei

54.02.55 Alte servicii publice generale - alte transferuri (Proiect “Oficiul de Resurse pentru Cooperare Economică Transfrontalieră”)

+ 2,00 mii lei

 

  1.4. Se aprobă virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol al clasificaţiei bugetare, astfel:

 

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital (Management de trafic”)

- 205,11 mii lei

84.02.56 Transporturi - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambur-sabile postaderare (Proiect “Implementare sistem management de trafic)

+ 205,11 mii lei

67.02.71 Cultură, recreere şi religie - cheltuieli de capital (“Proiectare Muzeul Municipal” - 40,00 mii lei şi “Reabilitare Muzeul Municipal Iaşi” - 10,00 mii lei)

 

 

- 50,00 mii lei

67.02.56 Cultură, recreere şi religie - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiect “Înfiinţare Muzeul Municipal Iaşi)

+ 50,00 mii lei

 

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  pe anul 2010 pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

·                     la venituri în sumă de     + 301,34 mii lei

·                     la cheltuieli în sumă de   + 301,34 mii lei

Art.3 Se imputerniceşte Primarul Municipiului Iaşi în vederea acordării de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de inundaţii, precum şi unităţilor administrativ - teritoriale care se află în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locală.

Aducerea la cunostinţă publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centru de Informare pentru Cetăţeni.

  

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

          Nr. 215 din 5 iulie 2010