Hotărârea nr. 212/2010

HOTĂRÂRE privind propunerea de atribuire denumire arteră în zona Bucium-Fermei

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind propunerea de atribuire denumire arteră în zona Bucium-Fermei

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  15 iunie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi nr.32296/12.04.2010 privind propunerea ambasadorului statului Peru,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturală Învăţământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere referatul de specialitate nr.43642 / 13.05.10 întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General de extindere a intravilanului Municipiului Iaşi prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 163/09.08.1999,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare,

            În temeiul art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii de arteră în zona Bucium-Fermei astfel:

·                     Strada Géo Chavez din strada Nicolae N.Tonitza până la limita din Planul  Urbanistic Zonal, conform planşei anexate (Planşa nr.1) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Serviciului Urbanism; Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, Biroului Judeţean de Administrare a Bazei de Date si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a precederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          (2) Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                   

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  212 din 15 iunie 2010