Hotărârea nr. 211/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe prin emisiune de obligatiuni municipale prefinantata prin credit bancar în valoare de maxim 50 milioane euro în scopul asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes local

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe, prin emisiune de obligatiuni municipale prefinantata prin credit bancar, în valoare de maxim 50 milioane euro, în scopul asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes local

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  15 iunie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;

Având in vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare si ale Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare;

Având in vedere prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având in vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având in vedere prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

Având in vedere referatul de specialitate nr. 52.996 din 11.06.2010, întocmit de Direcţia Economica, Directia Tehnica si Directia de Programe şi Servicii pentru Comunitate ;

Având în vedere amendamentul propus de domnul consilier Anghel Ficu privind modificarea si completarea art. 2 alin (c) al proiectului de hotărâre care va avea următorul cuprins: “ Disponibilul creat prin executarea prevederilor art. 3. lit.b) se va constitui, după caz, în surse de refinanţare şi/sau rambursare a împrumutului prevăzut la art. 1 sau va fi redirecţionat pentru alte obiective de investiţii stabilite ulterior numai prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iaşi, în condiţiile legii.”

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1.  Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne/externe prin emisiune de obligatiuni prefinantata prin credit bancar, în valoare de maxim 50 milioane euro, cu o maturitate de maxim 20 ani.

Art. 2. Se aproba lansarea unei/unor serii de emisiuni de obligatiuni municipale, in valoare totala de 50 milioane euro, destinate refinantarii creditului bancar mentionat la articolul 1. Emisiunea/emisiunile de obligatiuni vor putea fi efectuate pe intreaga perioada de maturitate a creditului bancar.

Art. 3. a) Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru finanţarea integrală sau parţială, pre-finanţarea şi/sau co-finanţarea obiectivelor de investiţii publice de interes local care sunt specificate in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

            b) În contextul participării la programele Uniunii Europene de finanţare pentru realizarea unora dintre obiectivele de investiţii, pentru acele obiective de investiţii care vor fi aprobate pentru finanţare prin programele Uniunii Europene, sumele care se constituie astfel venituri la bugetul local provenite din fonduri ale Uniunii Europene vor fi alocate pentru restituirea cheltuielilor angajate şi executate din bugetul de împrumuturi al muncipiului Iaşi.

           c) Disponibilul creat prin executarea prevederilor art. 3. lit.b) se va constitui, după caz, în surse de refinanţare şi/sau rambursare a împrumutului prevăzut la art. 1 sau va fi redirecţionat pentru alte obiective de investiţii stabilite ulterior numai prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iaşi, în condiţiile legii.

Art. 4. Din bugetul local al municipiului Iaşi se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei municipiului Iaşi următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare al municipiului Iaşi;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

            (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze în numele şi pentru municipiul Iaşi contractul de finanţare, acordul de garantare al finanţării rambursabile şi orice alte documente necesare obţinerii şi derulării împrumutului.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

            

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  211 din 15 iunie 2010