Hotărârea nr. 210/2010

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/31.05.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/31.05.2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  15 iunie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 205/31.05.2010 privind susţinerea organizării la Iaşi a celei de a-12-a ediţii a Festivalului de modă “Romanian Fashion Week”;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 53037/11.06.2010 întocmit de Biroul de Cultura ,Sport ,Culte si Ong-uri;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţii locale a sumei de 36.032 lei la capitolul bugetar 54.02-Alte servicii publice generale, în vederea susţinerii financiare a Festivalului de Modă “Romanian Fashion Week” editia a XII-a, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 205/31.05.2010.

Art.2 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Biroul Cultură, Sport, Culte si Ong-uri şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

         (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 210 din 15 iunie 2010